Откриват официално центровете за настаняване от семеен тип в Стара Загора

STZAGORA.NET

На 24.07.2014 г. от 11.00 часа ще се състои официално откриване на седемте Центъра за настаняване от семеен тип и ще се отбележи приключването на проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в община Стара Загора“.

То ще се състои в един от новоизградените центрове, намиращ се в кв. „Кольо Ганчев“, на ул. „Детелина“ № 8.

Проектът се реализира по Договор No BG161PO001/1.1-12/2011/058 финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, Приоритетна ос 1, Операция 1.1 Социална инфраструктура. Той е на стойност 4 751 950,14 лв. и стартира на 22.08.2012 г. Периодът на изпълнението му е 24 месеца.

Седемте центъра за настаняване от семеен тип са изградени върху площ от 1932 кв. м и допълнително 1916 кв. м зелени площи. Всяка от сградите има обособен собствен двор и капацитет за настаняване на 14 деца, от които две със затруднена мобилност. С изпълнението на проекта ще бъдат подобрени условията за живот сред децата и младежите с увреждания, чрез осигуряването на подходяща и ефективна социална структура. В Стара Загора ще могат да се реализират социални услуги за деца над 3-годишна възраст и младежи до 18 години, което ще осигури тяхното социално включване в обществото и ще подобри нагласата към тях.

Целевите групи, които ще бъдат пряко и положително повлияни от резултатите на проекта са 77 деца от Дом за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) в село Сладък кладенец и 62 деца от ДДУИ в село Петрово.

След провеждане на открити процедури по реда на ЗОП, строително-монтажните работи са възложени и изпълнени от Обединение „Трейс Стара Загора“, на стойност 3 314 282,04 лв. Строителният надзор се извърши от „Кимтекс ЛС“ ООД, град Плевен, а оборудването от „Перун-ККБ“ ЕООД, Благоевград, чиято стойност на договора е 387 730,00 лв.

Още по темата: Седем нови жилища от семеен тип приемат от есента децата от домове в старозагорска община
#svz

spodelime


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн