В Стара Загора заседаваха Регионалният съвет за развитие и Регионалният координационен комитет на Югоизточния район

STZAGORA.NET

В Областна администрация Стара Загора днес се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район. То бе председателствано от Теодора Иванова – зам.-областен управител на област Стара Загора. Участие взеха представители на министерства, областни управители и кметове на общини в Югоизточен район, представители на Управляващите органи на Оперативните програми и Областния информационен център-Стара Загора, представители на синдикални и браншови организации, НПО и академични среди на територията на района.

Акценти на заседанието бяха: Представяне, обсъждане и одобряване на Годишния доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2013 г.; Представяне на информация за хода на операциите по Оперативните програми в Югоизточен район към месец май 2014 г.;

Регионалният съвет за развитие обсъди и одобри Годишния доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2013г., отчитащ промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво, както и постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие. Високата усвояемост на европейски средства в района през последните години и сравнително високите стойности на социално-икономическите показатели за района са предпоставка за ефективно изпълнение приоритетите на плана. По всяка една от целите е констатиран напредък, като по-съществените положителни промени са свързани с подобряване на транспортната, техническа и бизнес инфраструктура, подобряване на туристическите атракции и обновление на градската среда. В годишния доклад е извършен и преглед на изпълнението на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана, както и изпълнението на мерките за наблюдение и контрол при неговото прилагане през 2013 г., по компоненти и фактори на околната среда.

Представителите на Управляващите органи на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, представиха обобщена информация за напредъка в усвояването на СКФ в Югоизточен район към месец май 2014г. Общият брой сключени договори по Оперативните програми в ЮИР е 1 009 бр. на обща стойност – 2 728 588 204 лв. С най-голям брой проекти е ОП „Човешки ресурси” – 475 броя, а най-висок относителен дял от средствата реализирани по Оперативните програми на територията на ЮИР е този на ОП „Транспорт” с 36,8 % (1 003 045 082 лева), ОП „Околна среда” – 32,2 % (879 342 044 лева) и ОП „Регионално развитие” – 16,6 % (454 213 656 лева).

Най-голям брой проекти са сключени в област Бургас – 358 бр., следвана от област Стара Загора – 315 бр., област Ямбол -172 бр. и област Сливен – 143 бр.

Реализираните проекти на територията на Югоизточен район допринасят за постигане на една модернизирана местна и регионалната инфраструктура, обслужваща бизнеса и населението, подобрена икономическа и жизнена среда. Въздействието и ефектът от успешното реализиране на проектите по Оперативните програми на територията на Югоизточен район е база за постигане на устойчиво и балансирано регионално развитие.

Заседанието на РСР бе осемнадесетото по ред и последно под председателството на областния управител на Стара Загора Живка Аладжова за тази година. В края му днес Теодора Иванова връчи плакета на областта домакин на Ахмед Мехмедов – зам.-областен управител на Ямбол. Именно областна администрация Ямбол ще приеме следващото заседание на Съвета.
#svz

spodelime


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн