НСИ: Раждаемостта в Старозагорска област е намаляла с 3,3% през последната година. Демографските процеси

STZAGORA.NET
Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

Раждаемост

През 2013 г. в област Стара Загора са регистрирани 3162 родени деца, като от тях 3139 (99.3%) са живородени, като в сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 107 деца, или с 3.3%.

Коефициентът на обща раждаемост през 2013 г. е 9.5 на хиляда, а през предходните 2012 и 2011 г. той е бил съответно 9.8 и 10.0 на хиляда.
Броят на живородените момчета (1 642) е със 145 по-голям от този на живородените момичета (1 497), или на 1 000 родени момчета се падат 912 момичета.

В градовете и селата на област Стара Загора живородените през 2013 г.са съответно 2 231 и 908 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.4 на хиляда, а в селата – 9.8 на хиляда. През 2012 г. тези коефициенти са били съответно 9.9 и 9.6 на хиляда.

Броят на жените във фертилна възраст (15-49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост оказват съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението.

Броят на жените във фертилна възраст в област Стара Загора към 31.12.2013 г. е 68 803, като спрямо предходната година той намалява с 997, а спрямо 2001 г. – със 17 859 жени.

Съществено значение за намалението на раждаемостта оказват и измененията във възрастовата структура на родилните контингенти. Трябва да се има предвид, че близо 90% от ражданията се осъществяват от жените на възраст от 15 до 34 години, които през 2013 г. са 35 240 и са намалели спрямо 2012 г. с 2.6%, а в сравнение с 2001 г. – с 27.1%. Броят на жените в тази възрастова група намалява основно поради по-малкия брой момичета, които влизат във фертилна възраст, и емиграционните процеси.

През 2013 г. в област Стара Загора броят на децата, родени от майки под 15 години е 30, а броят на децата, родени от жени на възраст над 40 години – 48.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2013 г. средният брой живородени деца от една жена в област Стара Загора е 1.70. За сравнение през 2001 г. той е бил 1.34 деца, а през 2012 г. – 1.72 деца.

Запазва се трайната тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. В област Стара Загора техният относителен дял нараства от 30.6% през 1995 г. на 45.4% през 2001 г. и на 63.1% през 2012 година. През 2013 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Стара Загора е 2111, или 67.3% от всички живородени. Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства сред младите хора.

Смъртност

Броят на умрелите през 2013 г. в област Стара Загора е 5026 души, а коефициентът на обща смъртност – 15.3 на хиляда, като спрямо предходната година броят на умрелите намалява със 120 случая, или с 2.3%. Въпреки намалението в абсолютния брой на починалите лица нивото на общата смъртност все още е твърде високо.

Смъртността сред мъжете (16.2 на хиляда) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14.4 на хиляда). През 2013 г. на 000 жени умират 1074 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (22.6 на хиляда) отколкото в градовете (12.4 на хиляда).

Показателят за преждевременната смъртност през 2013 г. в област Стара Загора е 22.6% и е с 1.2 процентни пункта по-висок спрямо 2012 година. В стойностите на показателя за преждевременната смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Докато умрелите жени на възраст до 64 години вкл. са 14.2% от всички, то при мъжете този относителен дял е над два пъти по-голям – 30.4%.

През 2013 г. в област Стара Загора са починали 30 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 9.6 на хиляда.

Различните равнища на смъртност сред мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и разликата в средната продължителност на предстоящия живот на различните групи население.

Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Стара Загора, изчислена за периода 2011 – 2013 г., е 74.1 години, като спрямо предходния период тя се увеличава с 0.4 години.

Средната продължителност на живота при мъжете е 70.7 години, докато при жените е със 7 години по-висока – 77.6 години

Бракове и бракоразводи

Регистрираните юридически бракове в област Стара Загора през 2013 г. са 758 – с 37 по-малко спрямо предходната година. От всички регистрирани бракове 79.3% (601) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 157 брака.

Броят на разводите през 2013 г. е 539 и е със 193 по-малък от този през 2012 година. От всички прекратени бракове 83.1% се отнасят за населението в градовете.

Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (86.5%), следват причините „фактическа раздяла“ (7.2%) и „несходство в характерите“ (3.5%).

Вътрешна и външна миграция на населението

През 2013 г. в преселванията между населените места в област Стара Загора са участвали 2 225 лица, или това е вътрешнообластната миграция.

От всички, които са променили своето обичайно местоживеене вътре в областта, 44.7% са мъже и 55.3% – жени.

По отношение на възрастовата структура с най-голям относителен дял сред преселващите се са лицата във възрастовата група 20-39 години (27.4%), следвани от лицата под 20 години (21.2%).

Най-голямо териториално движение има по направлението „град-село“ (40.7%). Значително по-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направления „село-град“ (28.4%), „град-град“ (20.5%) и село-село (10.3%).

В резултат на преселванията между градовете и селата на област Стара Загора населението на градовете е намаляло с 272 души, респективно с толкова се е увеличило населението в селата.

Естествен и механичен прираст на населението

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2013 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Стара Загора е намаляло с 1 887 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 5.7 на хиляда. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 3.0 на хиляда, а в селата – минус 12.8 на хиляда, или намалението на населението в страната в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

Влияние върху броя и структурите на населението в областта оказва и механичния прираст, който през 2013 г. е положителен – 159 души.
#gerb

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн