След дълги години Русия извежда отново на преден план понятието “Руски свят”

STZAGORA.NET
ВЗГЛЯД (vz.ru), Юрий Гиренко (със съкращения)

Отправеното във вторник послание на Владимир Путин към Федералното събрание бе забележително, освен всичко друго, и поради едно важно обстоятелство. Словосъчетанието “Руски свят” от нещо неопределено, културно-философско, за пръв път се преобразува в политическа задача. И това може по най-сериозен начин да промени и духа, и насочеността на руската политика – както външната, така и вътрешната.

Какво е “Руският свят”?

Понятието не е ново. За негов основоположник се смята граф Уваров – онзи същият министър на народната просвета и президент на Академията на науките при Николай I, който пусна в обръщение формулата “самодържавие, православие, народност”. А за пръв път понятието “Руски свят” е употребено още през 11-ти век.

Руският свят е нещо по-широко от руския етнос. Руският свят – това е общност, основана на единството на език, култура, история. В традиционното разбиране в списъка на признаците отделно се включва и религията.

Руският свят – това не е само Русия, но и съседните източнославянски страни, които съвсем неотдавна започнаха да живеят отделно. И руските (рускоезичните, рускокултурните) малцинства в бившите съюзни републики. И диаспорите, разхвърляни по целия свят – при това не само потомците на руснаци, но и присъединилите се към православната църква, и много представители на други народности, израснали в СССР.

Руският свят съществува – както и британският, испанският, арабският, но досега не беше фактор в политиката.

Присъединяването на Крим към Русия и “кримската” реч на Владимир Путин показват, че ситуацията е осъзната. Ако Русия не може да стане надеждна опора на Руския свят, то няма да има нито Руски свят, нито Русия. И това вече не е философска абстракция, а напълно реална политическа практика.

Това, че Русия подкрепи кримчаните и ги взе под закрила, неподдавайки се на никакъв натиск, означава, че предизвикателството е осъзнато. Но Крим и Севастопол са само първата крачка, и пълноценното им включване в правното и икономическото пространство на Руската федерация (макар и нелеко само по себе си дело), не е най-сложната от задачите, възникващи пред Русия.

В Брюксел и Вашингтон царят ступор и паника. В Киев – Майдан и невменяемост. В руските региони на Украйна – нарастване на вътрешния конфликт, преминаващ в масови безредия с човешки жертви… Това означава, че Русия може да се окаже принудена да употреби силови мерки, което винаги е рисковано.

Реакцията на водещите играчи в световната политика, която трудно може да бъде наречена иначе, освен истерична, показва, че те съвсем не бяха готови за такъв развой на събитията. И затова не са разположени (засега?) да търсят общ език, надявайки се, че Русия ще се изплаши – и всичко ще стане както е било. За да бъдат убедени в обратното, ще е нужна и упоритост, и гъвкавост. На това равнище нервните сривове могат да доведат до глобални катастрофи.

* * *
Русский мир – объект новой Национальной идеи — „идеология русско-российской цивилизации“

К 2017-2018 году идея цивилизационного развития России станет определяющей

Владимир Лепехин,
директор Института ЕврАзЭС
http://ria.ru/zinoviev_club/20140731/1018124260.html

Четверть века поиск этой идеи происходил в непересекающихся руслах двух условных рек, текущих в противоположных направлениях: либеральной, прозападной идеологии, с одной стороны, и постсоветской, постимперской — с другой. В конце нулевых годов нынешнего века неэффективность и даже порочность либерально-прозападной идеи стали настолько очевидны, что при всем желании нового политического класса России сохранить в стране статус-кво, начался естественный дрейф российских элит в сторону каких-то новых, более соответствующих моменту идей. Ну а после начала операции Запада “принуждение к хаосу” в отношении Украины, не только интеллектуалам, но даже студентам-двоечникам становится очевидным банкротство вытекающих из либеральной доктрины концептов формирования “сверхоткрытого общества”, построения “Большой Европы” и т.п.

Падение в России темпов экономического роста и бессилие занявших к настоящему моменту все ключевые посты в правительстве компрадоров изменить ситуацию в российской экономике к лучшему предопределили обращение президента России и его “группы интересов” в сторону поиска точки опоры в новом, более прагматичном концептуальном пространстве. Так, 12 сентября 2012 года на встрече с молодежью в Краснодаре Владимир Путин отметил, что “мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте, и такой фундамент — это патриотизм… Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России”. А 4 сентября 2013 года президент России впервые определил свою политическую ориентацию, назвав себя “прагматиком с консервативным уклоном”.

Разворот президента в сторону консерватизма в его патриотической версии подстегнул представителей “правого” и “левого” флангов российского политического поля к разного рода активностям антилиберального толка. При поддержке одной из башен Кремля был сформирован Изборский клуб, выдавший на гора концепт “Пятой империи”. Активизировались разного рода “государственники”, неоконы, почвенники, ордынцы, монархисты, черносотенцы и просто русофилы и еврофобы. По отмашке “сверху” были сформированы Национально-освободительное движение (НОД), группа “Суть времени” и иные структуры, призванные объединить провластных патриотов против всего прозападного.

Между тем, события на Украине показали: имперская идея — не просто анахронизм, но великий раздражитель для тех, кто живет сегодня не только в новых независимых государствах, но и в собственно российских автономиях и в наших космополитично-интернациональных столицах — Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Иные же антилиберальные концепты увязли в маргинальности и неспособности предложить власти какую-либо действенную и системную альтернативу продолжающемуся падению в России темпов экономического роста.

Впрочем, помимо названных идей, в российской интеллектуальной среде достаточно давно появилась и другая идея — цивилизационная. В частности, во время последних президентских выборов в руках спичрайтеров Владимира Путина оказались брошюры “Цивилизация активов” и “От “Новой России” к Евразийской цивилизации”. Возможно, сей факт стал одним из катализаторов появления в Послании Президента России Федеральному Собранию РФ от декабря 2012 года словосочетания “Россия — государство-цивилизация”. Еще более определенно высказался президент РФ на эту тему на заседании Валдайского клуба 19 сентября 2013 года: “Именно из модели государства-цивилизации вытекают особенности нашего государственного устройства”.

Цивилизационный тренд подхватил и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Выступая 31 октября 2013 года на XYII Всемирном Русском Народном Соборе, он отметил: “Россия — страна-цивилизация, со своим собственным набором ценностей, своими закономерностями общественного развития, своей моделью социума и государства, своей системой исторических и духовных координат”. А после воссоединения Крыма с Россией и оформления сил Народного ополчения на юго-востоке Украины цивилизационная идея заняла прочное место в cистеме новой идеологии Русского мира в качестве базовой идеологемы.

Таким образом, весной 2014 года в России оформился новый политический дискурс, в котором понятие “цивилизация” приобретает ключевое значение.

Итак, ИМЯ новой Национальной идеи — “идеология русско-российской цивилизации”. Определен также ОБЪЕКТ этой идеи — Русский мир, понимаемый, разумеется, не в этническом и почвеническом, но в цивилизационном (в культурно-географическом, НАДэтническом) смысле — как важнейший, но не единственный и не доминирующий элемент формирующейся сегодня Евразийской цивилизационной общности… В статье “Обретение национальной идеологии” предлагается понимать под “Русским миром”:

а) всех граждан Российской Федерации, независимо от их национальности, вероисповедания и места проживания;
б) всех русских и русскоязычных людей, независимо от места их проживания и гражданства;
в) пространство Российской Федерации и других, союзных России, стран, граждане которых разделяют цивилизационные цели и ценности России и русских, а также хотят говорить по-русски и приобщаться к русской культуре.

Помимо имени и объекта новой Национальной идеологии, определен также её ПРЕДМЕТ. Это цивилизационное развитие Российской Федерации и Русского мира, призванное стать ЦЕЛЬЮ внутренней и внешней политики российского руководства. Именно цивилизационное (а не национальное, имперское или постсоветское) и именно развитие — а не “реформы”, “революция”, прозападная “трансформация” и что-то подобное.

Цивилизационная парадигма развития предполагает органичный перевод адекватных умонастроениям большинства граждан России идейно-политических конструктов в формат подлинно общенациональной, то есть “объединяющей” идеологии. Она же предполагает вывод общества из состояния аномии (термин социолога Эмиля Дюркгейма) через постановку в центр названной идеологии не вопроса о власти, но антропофактора и развернутой аксиологии как системы ценностей и императивов, отличающих русско-российскую цивилизацию от иных трансрегиональных цивилизаций и придающих всем без исключения процессам в нашей стране искомый смысл.

В основе новой российской цивилизационной идеологии лежит исторический социокультурный и иной опыт Руси-России, связанный с приоритетом высокой духовности и презрением к “золотому тельцу”. Понятно, что в этом опыте много мифа и оторванной от реальности игры в текст и в высокую духовность. Однако же опыт выставления духовно-нравственных приоритетов у России все же имеется, и он проистекает из крестьянско-созидающей сущности русского суперэтноса, являющейся антитезой этносам и государствам, сформировавшихся на приоритетах извлечения прибыли в основном на финансовых операциях и торговле (включая торговлю людьми) и сформированных на этой основе капиталистического способа производства и потребительско-утилитарного отношения к человеку и природной среде.

Полагаем, что к 2017-2018 году идея цивилизационного развития Русского мира станет в нашей стране определяющей — основой того мировидения, которое — после нескольких десятков лет бесплодных интерпретаций в рамках навязанных нам в начале 20-го столетия чуждых дискурсов — обогатится не только живыми дискуссиями, но также инновационными подходами, конкретными прикладными исследованиями, качественной аналитикой и профессиональным прогнозированием и проектированием будущего России и Евразии.
#

социални бутони


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн