КНСБ готви национална синдикална акция против обедняването, търси взаимодействие с КТ “Подкрепа”

STZAGORA.NET
Декларация на Изпълнителния комитет на КНСБ

ИК НА КНСБ на свое разширено заседание с участието на ръководителите на всички федерации, синдикати и съюзи, проведено на 6 ноември т.г. в София:
Като обсъди процеса на подготовката и приемането на проектобюджета на РБ за 2014 г. и резултатите от проведените срещи и разговори с представители на правителството и политическите сили, които са го излъчили;

Като дискутира задълбочено проектите на Закон за държавния бюджет на Република България, Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване и Закон за бюджета на Националната здравно-осигурителна каса;

Като направи обстоен анализ на реализацията на предложенията и исканията на Конфедерацията към управлението на страната, отправени още на 29 май т.г.;

Като взе предвид задълбочаващото се подоходно разделение на обществото и факта, че само за последните 6 месеца крайно бедните българи, с под 212 лв. месечен доход на член от домакинство, са нараснали с 80 хил. души;

Като се убеди, че не се обръща нужното внимание от страна на управлението на страната на редица обосновани, в т.ч. по международни ангажименти на страната, предложения на Конфедерацията за усъвършенстване на законодателството и гарантиране правата на гражданите (криминализиране умишленото укриване на осигурителни вноски, гарантиране редовното изплащане на заработени трудови възнаграждения, гарантиране правото на синдикално сдружаване, колективно трудово договаряне и правото на стачка и пр.);

Като отчита, че пред България стоят ангажименти по линия на членството в ЕС, които изискват амбициозни мерки за постигане на 76% коефициент на заетост и извеждане на 260 хиляди лица от състояние на бедност до 2020 година;

З А Я В Я В А :

1. Оценява, че в проекта на Коносолидираната фискална програма за 2014 г. са намерили място някои искания на Конфедерацията, формулирани в комплексен пакет още през месец май т.г, и предоставени писмено на правителството на 7 октомври 2013 г. (повишение на минималната работна заплата за страната, „замразяване” на възрастта за пенсиониране, възстановяване на Швейцарското правило за ежегодно осъвременяване на пенсиите, увеличаване обезщетението за отглеждане на дете, допълнителна годишна квота на ваучерите за хранене до 240 млн. лв. и пр.);

2. Оценява положително и създаването на Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” и настоява тя да се превърне в ефикасен фактор за икономически растеж и заетост;

3. Изразява категорично неудовлетворение от заложеното в параметрите на бюджета частично или изцяло реализиране на едва 10-ина процента от разработените, обосновани и аргументирани, в т.ч. с разчети за въздействието, предложения на КНСБ за подобряване доходите и социалната защита на населението, както и за разширяване мерките и програмите за заетост на най-уязвимите на пазара на труда групи;

4. Окачествява негативно отхвърлянето на предложените от синдиката данъчни политики и мерки (данъчни кредити -възстановяване на платен данък, въвеждане на елементи на семейно подоходно облагане и пр.), които биха създали допълнителни предпоставки за повишено вътрешно търсене чрез оставения в повече разполагаем доход на лицата и семействата в най-ниската скала на доходното разпределение и би намалило числото на „работещите бедни”;

5. Категорично не приема липсата на гаранции чрез бюджета за повишаване на замразените в предходните 4 години заплати в бюджетния сектор (с малки изключения в образованието и отделни структури в здравеопазването);

6. Остро се противопоставя на отказа да се подобри защитата на безработните лица и оставянето под нивото на абсолютната бедност на получателите на минимално обезщетение за безработица за пета поредна година. Заетите в сезонна и временна работа също ще продължат да изчакват по две години, за да стигнат до правото на обезщетение при безработица;

7. Възразява срещу намаляването на средствата за активни политики на пазара на труда по сравнение с текущата година и срещу отсъствието на реакция по предложението на синдиката за гарантиране през бюджета на повече и по-амбициозни мерки и програми за активни мерки на пазара на труда.

8. Изразява силно безпокойство по изключително неясните намерения за оптимизацията на администрацията и категорично се противопоставя на каквито и да било съкращения на персонал в институциите и дейностите, които работят „на терен“ и се грижат за събираемостта на приходите, контрола на спазване на законодателството и продестовянето на услуги на населението, в т.ч. на деца, лица с увреждания и възрастни хора;

9. Обръща внимание, че с бюджетните политики не са предвидени достатъчно мерки за оздравяване на такива важни за икономиката на страната и правата на населението системи като НЕК, БДЖ, Български пощи, Напоителни системи и пр., което застрашава не само заетостта на хората, работещи там, но и функционирането на всички дейности и субекти, свързани с тези системи.

С оглед на гореизложеното, както и предвид наличието на социално напрежение и сериозни предпоставки за недоволство по конкретни причини и поводи в редица производства и дейности, Изпълнителният комитет на КНСБ счита, че се очертава необходимост от национална синдикална акция за защита на правата и справедливите искания на трудещите се.

В тази връзка спешно следва да се отправи покана за провеждане на Консултативен съвет с КТ „Подкрепа“ за обсъждане на необходимите и възможни съвместни синдикални инициативи и действия.
#

share button


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн