Община Казанлък подписа договора по проект „В подкрепа на следващия програмен период – Казанлък 2020“

STZAGORA.NET
На 28.08.2013 г. в Министерството на регионалното развитие г-жа Лилия Цонкова, заместник-кмет по „Програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности“ на Община Казанлък, подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „В подкрепа за следващия програмен период – Казанлък 2020“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Проектът цели да укрепи капацитета на Община Казанлък и с това да постигне висока проектна готовност чрез разработване на инвестиционни проекти.

Проектът „В подкрепа за следващия програмен период – Казанлък 2020“ е одобрен с Решение № РД-02-36-569 от 03.07.2013 г. oт Главния секретар на Министерството на регионалното развитие, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“, която е насочена към повишаване капацитета на Община Казанлък за успешно участие в изпълнението на Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”, чрез подготовката на готови за финансиране инвестиционни проекти, които са включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на общината за периода 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 549 460.80 лв. (100 % безвъзмездната финансова помощ), а срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца.

В проекта са включени дейности по издаване на технически паспорти, изготвяне на доклад за обследване за енергийна ефективност, както и сертифициране на съществуващи общински сгради. Предстои провеждане на обществен форум (обществено обсъждане) за избор на най-добро обемно-пространствено решение за обектите, за които е приложимо. Всички идеи на заинтересованите страни ще бъдат взети под внимание и ако са икономически и идейно обосновани, ще бъдат включени в техническото задание към обществената поръчка за проектиране.

В проектното предложение на Община Казанлък са включени общо 36 обекта от които, 24 на брой за обекти от Зона 1 – със социален характер, 10 на брой за обекти от Зона 2 – с потенциал за икономическо развитие, 2 на брой за обекти от Зона 3 – с публични функции с висока обществена значимост, реализирането на които ще допринесе за устойчивото и интегрирано развитие на гр.Казанлък, с цел подобряване качеството на живот, на жизнената и работна среда, повишаване привлекателността на агломерацията за посетители и инвеститори, което ще допринесе за развитие на бизнеса и привличане на нови инвеститори, намаляване на социалните различия и запазване на културната идентичност на града.

Всички обекти на интервенция, включени в проекта „В подкрепа за следващия програмен период – Казанлък 2020“ са част от зоните за въздействие в проекта BG161PO001/1.4-07/2010/019 „Интегриран план за градско развитие – Казанлък 2020“. Ще бъдат изготвени работни проекти за всеки един от обектите, включени в посочените три зони.
#

социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн