Започва информационна кампания за местния референдум в Стара Загора

STZAGORA.NET
От днес започва информационната кампания за популяризиране на предстоящия местен референдум с въпрос: „Да бъде ли закрит Централен артилерийски технически изпитателен полигон ”Змейово?“, насрочен за 26 май 2013 г. в Община Стара Загора.

Със заповед на кмета Живко Тодоров е отпечатан информационен лист, който съдържа въпроса, кратка информация за мотивите на референдума, времето, мястото и реда за произвеждането му. Определени са и местата за поставяне на агитационни материали и помещенията за провеждане на информационно-разяснителната кампания.

Това са пет пенсионерски клуба, залата на Синдикалния дом и зала „Славейков” в общината.

В селата на територията на Община Стара Загора ще се ползват залите на читалищата.

* * *

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

М Е С Т Е Н   Р Е Ф Е Р Е Н Д У М
За закриване на Централен артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово“

Съгласно Решение № 647 от 28.03.2013г. на Общински съвет Стара Загора, на 26 май 2013 година ще се проведе местен референдум за пряко решаване на въпроса относно закриването на Централен артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово”. Жителите на Община Стара Загора ще гласуват с „ДА” или „НЕ” в отговор на следния

ВЪПРОС НА РЕФЕРЕНДУМА:

ДА БЪДЕ ЛИ ЗАКРИТ ЦЕНТРАЛЕН АРТИЛЕРИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН „ЗМЕЙОВО” ?

МОТИВИ:
Референдумът е форма на пряка демокрация. Гражданите на Община Стара Загора трябва да се произнесат по такъв важен въпрос за закриването на Централен артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово“.

Важно е да се осигури възможност на гражданите от общината да направят своя информиран избор, гласувайки на местния референдум, като по този начин ще се докаже, че обществото има своя основна роля в изграждането на демократичните процеси в страната.

Предложеният местен референдум се провежда по реда на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Като един от евентуалните източници на замърсяването на атмосферния въздух и околната среда в региона, някои от екологичните организации посочват дейностите, които се извършват на територията на Централен артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово”. До този момент не са посочени категорично източници на замърсяването, обуславящи аргументи „за“ и „против“ дейността на полигона. В търсене на надежден и адекватен отговор на многогодишната тревога на старозагорската общественост, гражданите на Общината следва да направят своя информиран избор като суверен на правото на глас при произвеждането на местния референдум.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА РЕФЕРЕНДУМА:

Какво означава гласуване с „ДА”:
Отговор с „ДА” означава, че гласуващият е за закриване на Централен артилерийски технически изпитателен полигон Змейово.

Какво означава гласуване с „НЕ”:
Отговор с „НЕ” означава, че гласуващият е против закриване на Централен артилерийски технически изпитателен полигон Змейово.

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИЯ РЕФЕРЕНДУМ:

Време за произвеждане на местния референдум:
В изпълнение на чл.30, ал.4 и ал.5 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Общински съвет Стара Загора със свое Решение № 647 от 28.03.2013г. по Протокол № 20/ 28.03.2013г. определи дата за произвеждане на местния референдум: 26.05.2013 година /неделя/.

Място за произвеждане на местния референдум:
Гласуването се провежда в съответните избирателни секции на територията на Община Стара Загора по актуални списъци за изборите за общински съветници.

Ред за произвеждане на местния референдум:
Право да гласуват на местния референдум имат гражданите на Община Стара Загора с избирателни права, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на общината шест месеца преди датата на произвеждане на местния референдум. Бюлетината ще съдържа въпроса за произвеждане на местния референдум с два възможни отговора – „ДА” и „НЕ”, написани с еднакъв шрифт.

Всеки гласоподавател гласува, като постави в плик бюлетината, на която е зачертан избрания от него отговор „ДА” или „НЕ”, излиза от кабината и го пуска в избирателната урна.

* * *

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А

З А П О В Е Д
№…

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 13, ал. 1 и чл. 134 от Изборния кодекс, и във връзка с чл.33, ал.2 от ЗПУГДВМС, Решение № 647/28.03.2013 година на Общински съвет Стара Загора, Протокол № 20/ 28.03.2013г. и чл.12,ал.2 и ал.3, чл.13 от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора във връзка с произвеждане на местен референдум с въпрос: „Да бъде ли закрит Централен артилерийски технически изпитателен полигон ”Змейово?“, насрочен за 26 май 2013.

І. ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Помещенията за ползване при произвеждане на информационно-разяснителната кампания за местен референдум на 26.05.2013 година, посочени в Приложение 1.
2. Местата, на които по време на агитационната кампания, вносителите на предложението – иницииращи референдума и застъпващите алтернативна позиция могат да поставят плакати и други агитационни материали, както следва:
2.1. Информационните табла за реклами и съобщения, находящи се в съответните населени места в община Стара Загора, а за град Стара Загора – посочените в Приложение № 2 към настоящата заповед;
2.2. Временните ограждения на строителни обекти.

ІІ. ЗАБРАНЯВАМ:
Поставянето на плакати и други агитационни материали на сградите и другите обекти общинска собственост, както и на спирките на градския транспорт, включително заслоните на спирките;
Поставянето на плакати и други агитационни материали по дървета, стълбовете на уличното осветление и стълбовете на контактната мрежа на тролейбусния транспорт.

ІІІ. При извършване на агитацията вносителите на предложението – иницииращи референдума и застъпващите алтернативна позиция, са длъжни да спазват посочените в Изборния кодекс ограничения:

Агитационни материали могат да бъдат поставяни и на частни сгради, огради и витрини с разрешение на собственика или управителя на имота.
Забранява се използването на държавния и общинския транспорт за агитация;

Забранява се изполването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавна собственост и безопасността на движението.
Забранява се унищожаванено и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в закона ред, до на деня за провеждане на референдума;

Забранява се поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през деня за провеждане на референдума и до края на гласуването.

ІV. Поставянето на агитационни материали на места извън посочените в настоящата заповед се счита за административно нарушение

V. Инициативните комитети в срок до три дни след деня на провеждане на референдума са длъжни да премахнат поставените от тях агитационни материали и да организират почистването на местата, на които са били поставени.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Стара Загора. Препис от заповедта да се изпрати на ОИК Стара Загора. Препис от заповедтта да се връчи на Началниците на І и ІІ РПУ Стара Загора, кметовете и кметските наместници в населените места в Община Стара Загора и главните специалисти „Административно обслужване” в Административните бюра за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Стара Загора.

ЖИВКО ТОДОРОВ
Кмет на Община Стара Загора

#

сподели бутон


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн