В Стара Загора безработни ще помагат на хора с увреждания в дома им

STZAGORA.NET

Общо 70 души в Стара Загора, включително деца, ще могат да се ползват от услугата помощ в дома. За тях ще се грижат 36 лични асистенти и двама специалисти „Социални дейности“.

От 01.02.2013г. Община Стара Загора стартира дейностите по изпълнение на проект „Помощ в дома за лица с увреждания в Общината” с финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика, Област на интервенция 5.1 Подкрепа на социалната икономика, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца (до 31.07.2014 г.), а общата му стойност 235 602,73 лв.

Чрез разкриване на Звено за предоставяне на услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Стара Загора, ще се предоставят по иновативен начин три типа услуги – за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности, които ще доведат до оптимално задоволяване на потребностите на лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. деца. За предоставянето на услугите, ще бъдат наети безработни лица.

Това е шестият социален проект, по който работи Община Стара Загора, отбеляза на встъпителната пресконференция зам.-кметът Иванка Сотирова.

Предстои провеждане на процедура за кандидатстване, подбор и обучение на персонала за предоставяне на услугата, уточни д-р Антония Тодорова нач.-отдел „Здравеопазване и соц.дейности“. За лични асистенти могат да кандидатстват безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Ще бъде извършена оценка и класиране на кандидатите за ползване на услуги в домашна среда. Това могат да бъдат лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. деца.

За предоставяните почасови социални услуги потребителите ще заплащат такси в размер от 0,20 лв./час до 0,40 лв./час, в зависимост от личните доходи.

Набирането на документи за потребители на услугата и Лични асистенти ще се състои всеки работен ден от 04.03.2013 г. до 15.03.2013 г. в Центъра за информация и услуги в сградата на община Стара Загора. Подробна информация за целевите групи и необходимите документи е публикувана на сайта на общината.
*

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн