Повече автобуси през кв. „Железник“ и за студентите ще предложи кметът на последната за годината сесия на ОбС Стара Загора

STZAGORA.NET
На последната за годината сесия кметът на Стара Загора Живко Тодоров ще внесе предложение за промяна на маршрута на движение на автобусни линии от общинската транспортна схема.

Назначена със заповед на кмета № РД-25-1683 от 13.09.2012 год. комисия, съвместно с представители на двете фирми за вътрешноградски транспорт ДЗЗД „Автобусни превози – Стара Загора” и „Тролейбусни превози” ЕООД, преразгледа маршрутните разписания на автобусните и тролейбусните линии. Направено е преброяване на пътниците с цел оптимизиране и подобряване на услугата масов градски транспорт.

Въз основа на заключенията на комисията кметът ще предложи да бъде променен маршрута на движение на автобусни линии №№ 9, 91, 92, 93, 94, 95, 96. За подобряване на транспортното обслужване на живеещите в кв. „Железник-изток” автобусите в двете посоки ще преминават през квартала по ул. “Генерал Иван Пашинов”. През кв. „Железник” и кв. „Железник-изток” се предлага да преминават и автобусни линии №№ 3 и 8.

В предложението на кмета е маршрутът на движение на автобусна линия № 31 кв. „Железник” – Бойчо бунар да се изпълнява само до Дом на инвалида.

Заради постъпило искане от студенти и служители в Тракийски университет, общината предлага нова автобусна линия № 204А, допълнение към линия № 204, с маршрут на движение през кв. „Железник“ – изток и по ул. „Ген. Гурко”, като автобусите да се движат само в сутрешните, обедните и следобедните часове.

Като точка 10 от дневния ред ще бъде внесено предложение от кмета за откриване на процедура за пряко възлагане на интегрираната обществена услуга превоз на пътници чрез тролейбусен транспорт на територията на град Стара Загора, във връзка с изпълнявания от общината проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.5.03/2011/003 от 05.07.2012 год. с ОПРР. Договорът за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ предвижда бенефициентът в срок до 6 месеца от сключването му да представи на Договарящия орган доказателства за предприетите действия и стартирана процедура за привеждане на договорите за обществена услуга с превозвачите, които ще придобият и/или ползват активи, финансирани в рамките на проекта, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1370/2007 г. Проектът за модернизация на транспорта предвижда мерки за интервенция върху депо, въздушно-контактна мрежа, токоизправителни станции и закупуване на 14 тролейбуса и 1 специализиран автомобил за поддръжка на ВКМ.

Общо 40 са точките включени в днвения ред на17-то редовно заседание на ОбС Стара Загора. Сред тях са предложение за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на реконструкцията на Централен общински пазар, промяна в инвестиционната програма на общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2012 година, одобряване на план-сметка за необходимите средства за извършване на дейностите по чистотата през 2013 г., определяне размер на таксата за битови отпадъци за 2013 г., приемане на план за действие на Община Стара Загора в изпълнение на областна стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация, на декларация за достъп до спорт в Община Стара Загора и др.
*

сподели бутон


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн