Позиция на Община Казанлък, свързана с пресконференцията на общинската организация на БСП, дадена на 6 декември

STZAGORA.NET
ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Ръководството на община Казанлък приема пресконференцията на БСП, проведена в деня, когато Кметът на общината и Председателят на Общинския съвет бяха на посещения в Русия, като страх да се поставят въпросите открито и да се получат отговори и като опит за внушаване на лъжи и манипулации на гражданите. Ръководството на общината е с най-откритото и прозрачно управление, което гражданите са имали. Нашият контакт с хората е непрекъснат и ние сме благодарни за активната им позиция, която изразяват по всякакъв начин чрез медии, интернет, приемното ми време.

1. По отношение на твърдението за грубо потъпкване разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък и по-конкретно чл. 106, ал. 4 от същия следва да се има предвид, че същият е приет на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. С него не могат да се въвеждат правила, които противоречат на Закона. Само и единствено в изпълнение на изчерпателно посочените в чл.21 от ЗМСМА правомощия ОбС приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

Правилникът не би могъл да възлага на Общинския съвет или на негови членове функции и правомощия, които по силата на Закон за обществените поръчки /ЗОП/ са предоставени на Кмета на общината. Подобни правомощия не са разписани нито в ЗМСМА, нито в ЗОП и обратното би означавало излизане извън пределите на компетентността на Общинския съвет.

В специалния закон – ЗОП, императивно и изчерпателно са уредени субектите на обществените поръчки и това са лицата по чл. 6 от Закона, между които са и възложителите. Кръгът на възложителите също е уреден изчерпателно и сред тях е и Кметът на общината, в качеството си на орган на изпълнителната власт. Също така са уредени органите, имащи компетентност по отношение провеждането на обществени поръчки, в това число и тези, осъществяващи контролни функции, съответно по чл. 17, 18 и чл. 123 от ЗОП. На Общинския съвет не са предоставени и същият не разполага с никаква компетентност по отношение на обществените поръчки, в това число и контролна.

2. Съгласно чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА Кметът на общината организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася в ОбС отчет за изпълнението им два пъти годишно. С вх.№ОС-939 / 16.07.2012 г. е внесен отчет за изпълнението на решенията за Общинския съвет за периода 30 ноември 2011 г. до 30 юни 2012 г.,

Отчетът за изпълнението на Програмата за управление се прави всяка година и се внася в ОбС до края на м. януари, макар че кметът направи своя отчет преди този срок пред обществеността.

3. Дневният ред на заседанията на ОбС се определя от Председателския съвет. При условие, че нито веднъж не е включена т.1, съгласно чл.63 ал.2 т.1 от Правилника за работа и организацията на ОбС, не можем да носим отговорност за неизпълнението му.

4. За новия отоплителен сезон на 20.07.2012 г. е сключен борсов договор за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на „Пловдивска стокова борса” АД. Доставчикът на течното гориво за отопление на детските заведения е избран с помощта на Пловдивската стокова борса и е сключен договор с фирма „Салина 7” ООД. Цената на предлаганото течно гориво се формира на база цената на „Лукойл Нефтохим Бургас“ плюс 4,5 % надценка. Намалението на цената спрямо стария договор е почти 2 пъти.

5. Обществените поръчки са публични, същите се обявяват в Агенцията за обществени поръчки и на сайта на общината в рубриката „Профил на купувача”.

6. С приемането на Наредба № 22 за рекламната дейност на територията на община Казанлък е регламентиран реда за поставяне на рекламно информационни елементи. С тази промяна се преустанови порочната практика „Фактор-Д” ЕООД да е монополист на рекламните пана в община Казанлък. Чрез прилагането на наредбата се дава възможност за равнопоставеност, при определените с наредбата условия и заплащане на ползваната площ.

7. За набавянето на материал за извършване на пролетното и есенното зацветяване е проведена процедура за избор на изпълнител по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Цените са определени в договора, сключен с избрания изпълнител.

8. В общинска администрация са назначени общо 35 служители. На свободните длъжности са назначени служители при спазване на конкурсното начало и провеждането на конкурс за длъжностите по служебно правоотношение.
Всички свободни работни места са обявявани на интернет страницата на общината.
От началото на мандата са проведени общо 21 конкурса за длъжности в общинска администрация – 13 са конкурсите по трудово правоотношение и 7 конкурса – за длъжности по служебно правоотношение.

9. Министерство на финансите разработи методика за периодична оценка на общините, като тази оценка се базира на четири групи показатели, които се прилагат заедно.

Общата оценка е въз основа на подреждането на общините по резултата от средноаритметичната стойност на разглежданите четири групи показатели.

В зависимост от средната оценка общините са разделени на 5 групи:
* Показатели за финансова самостоятелност – община Казанлък е в 3-та група и няма промяна спрямо 30.09.2011 г.;
* Показатели за финансова устойчивост – община Казанлък е в 1-ва група;
* Показатели за ефективност – 3-та група;
* Показател за инвестиционна активност се измерва чрез относителното тегло на капиталовите разходи в общите разходи за съответния период. Над 90% от общините са изпаднали в 4 и 5 група спрямо 30.09.2011 г. За община Казанлък това е напълно обяснимо, тъй като през м. септември 2011 г. се разплатиха над 1 600 х.лв. капиталови разходи за периода 2008-2011г. и отн. тегло тогава е 9,4% от общите разходи, а сега е 3,14 на сто.

По осреднената оценка община Казанлък попада в 3-та група (добре развиваща се) и е на 63-то място по резултат от всички 264 общини.

10. През 2011 г. община Казанлък беше с една от най-ниските ставки за такса битови отпадъци – 1 промил. През декември 2011 г. с решение на Общинския съвет беше променен размерът на таса смет за 2012 г. от 1 промил за всички населени места на 2 промила за град Казанлък и 3 промила за населените места. Промяната е обусловена от нарасналите разходи за издръжка на звено ССТТБО, в резултат на дължими отчисления по ПМС 207/16.09.2010 г. и Наредба №14/15.11.2011 г. на МОСВ и МФ за изграждане на регионалното депо за битови отпадъци.

Отчисленията по ПМС 207 за 2011 г. са били 163 316 лв., за 2012 г. те стават 504 400 лв. Това е една от основните причини, налагаща промяна в промила на такса смет. През 2013 г. община Казанлък няма да променя размера на такса битови отпадъци, не се предвидени и изменения в размерите на местните данъци.

Таксите в Наредба № 26 не бяха актуализирани през последните 7 години, а промените в нормативната база доведоха до отпадането на едни и въвеждането на други такива такси, както и синхронизирането им с процента на инфлацията през тези години.

Наредба № 30 е инструмент за въвеждане на ред в организацията на движението в града, същата беше обстойно разглеждана на комисии и заседания на Общински съвет и съобразена с предложените корекции.

Ръководството на община Казанлък е готово за всякакъв, но сериозен и аргументиран дебат по обществените въпроси и управлението на общината.
*


споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн