Постоянната комисия по здравеопазване и екология в Общинския съвет изслуша директора на РИОСВ инж.Пенка Начева по проблемите на обгазяването с азотен диоксид

STZAGORA.NET

Постоянната комисия по здравеопазване и екология в Общинския съвет на Стара Загора с председател д-р Даниела Памукова (в средата на снимката) покани снощи на свое заседание директора на Регионалната екоинспекция инж.Пенка Начева, за да чуе отговорите й на предварително поставените 5 въпроса относно случаите на замърсяване на въздуха на Стара Загора с азотен диоксид, най-сериозният от които бе на 26/27 ноември 2012 г.

Въпросите бяха следните:

* Анализ на ситуацията и прогноза за продължителността й;
* Какви са предприетите мерки за предотвратяване на превишените стойности на азотен диоксид;
* Има ли превишаване на допустимите прагове на други вредни вещества в атмосферния въздух в района;
* Какъв е прогностичният модел за предвиждане на инверсионните метеорологични процеси, с който работи РИОСВ-Стара Загора;
* Какви са конкретните мерки за идентифициране на източниците на вредни емисии, които не подлежат на задължителен контрол от РИОСВ.

Ето как отговори на тях инж.Пенка Начева (вдясно на снимката):

За периода 4-27 ноември вкл. в рамките на 10 дни, но не през целия период, от автоматичната измервателна станция “Зеленият клин” в Стара Загора бяха регистрирани общо 33 превишения на средночасовата норма по показател азотен диоксид, като праговата норма е 200 микрограма на куб.м. Най-висока отчетена стойност – 402 мкг, е регистрирана на 27 ноември, с двукратно превишение на нормата. През целия период и до момента няма регистрирани превишения на алармения праг, който се обявява при концентрации в три последователни часа над 400 мкг/куб.м заедно с предупреждение на населението.

По отношение на отчетените превишения, каквито имаше и през 2009 г., нееднократно сме изразявали следното становище след направени анализи: Причините за регистрираните превишения на емисиите от азотен диоксид в атмосферата са предимно от транспорта и битовото отопление, в съчетание с неблагоприятни метеорологични условия – скорост и посока на вятъра, температура, атмосферно налягане и наличие на температурна инверсия.

Приносът на промишлените замърсители е в по-малък процент в сравнение с битовото отопление и транспорта. Това е резултат от анализ, който беше направен през 2010 г. и сега се потвърди.

Веднага след отчитане на първите превишения ние сме поискали становище от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, откъдето да изкажат мнение относно наличието на такива инверсионни процеси. В пространствено писмо оттам бяха описани условията, при които са възникнали тези процеси, т.е. потвърждават наличието на устойчиви инверсии, които водят до задържане на възникналите замърсители и натрупването им под инверсионния слой със създаване на невъзможност за разсейване в атмосферата.

Относно въпроса за прогнозиране на продължителността на ситуациите със замърсяване можем да кажем, че такава прогноза е трудно да бъде направена, независимо от модула, с който разполагаме, тъй като тя зависи от много фактори – освен от метеорологичните, и от наличието на източници, излъчващи този замърсител в района около станцията. В подкрепа на това, което казвам, може да се отчете, че след промяна на метеорологичната обстановка от вторник (27 ноември следобед) не се констатира превишения на допустимите норми по нито един показател.

Какви са предприетите мерки за предотвратяване превишенията на стойностите на азотен диоксид: Както казах, още в първите дни, когато бяха отчетени първите превишения, ние сме уведомили както кмета на общината, така и областния управител. Целта на уведомяването на общината е по-скоро с цел да се реши дали възникналата ситуация дава основания да се предприемат действия за привеждане в действие на оперативния план за подобряване качеството на атмосферния въздух в съответствие с нормативните изисквания. Оперативният план е изготвен от нарочно сформирана комисия по заповед на областния управител през 2009 г. и при създаване на риск за здравето на хората следва да се прилага.

С цел прецизирането на всички обстоятелства и факти общинската администрация е организирала наблюдение на района на града чрез екополицията за наличието на локални източници на емисии извън известните промишлени, като нерегламентирани запалвания, нерегламентирани производства, които биха могли да емитират някакви замърсители. Извършено е преброяване на автомобилния трафик в района на кръстовището при АИС “Зеления клин” в пиковите часове. Анализът, който беше направен в няколко последователни дни, показва, че в между 18.00 и 19.00 часа в този участък минават около 700 коли на час, което е значително натоварване.

В този период ние сме извършили проверка на всички промишлени източници, които могат да привнесат допълнително замърсяване и да усложнят ситуацията. Бяха проверени “Наталия”, “Бисер олива”, “Загорка”, “Стройпроект” (съвместно с представители на служба КОС от полицията), “Труд”, “Амарант Колев”, хвостохранилището на Баритна мина за наличие на нерегламентирани запалвания, горивните инсталации на детски и учебни заведения в района на автоматичната станция. Установи се, че всички тези обекти работят при спазване на нормите и пречиствателните им съоръжения са в изправност, т.е. няма дейност, която може да бъде причина конкретно от тях за повишаване на концентрациите.

Не се установиха нерегламентирани запалвания или друга нерегламентирана дейност. Всъщност в един от случаите се установи, че клошари, които нощуват в изоставена сграда, използват печка за твърдо гориво, димът от която съвсем неорганизирано изпускаха от всички възможни отвори на помещението, за което беше уведомена общинската администрация и бяха предприети мерки това да бъде преустановено.

Извършен беше ежедневен обход в района на Зеления клин в радиус повече от 4 км с цел установяване на нерегламентирани дейности, които биха довели до влошаване на качеството на атмосферния въздух. Такива дейности не бяха установени.

Възложихме на Регионалната лаборатория чрез мобилната автоматична станция да извърши измервания в район, отдалечен на около километър източно от стационарната АИС “Зеления клин”. Допълнително бе включен един автоматичен анализатор пред сградата на РИОСВ, отчитащ в реално време данните, за пълна оценка на качеството на атмосферния въздух. Бяха помолени колегите от Регоиналната здравна инспекция с техните методи също да извършват допълнителен анализ в по-южен район на града. Във всички тези пунктове не се установиха отклонения и превишаване на нормите, с изключение на “Зеления клин”.

В резултат от продължаването на тази ситуация беше проведена среща със зам.-кмета на Община Стара Загора и други институции, свързани с прилагането на оперативния план. На тази среща беше взето решение за 2 дни в периода на засилен трафик между 16.00 и 20.00 часа да бъде спряно движението на автомобилите в района на АИС “Зеления клин”. След прилагането на тази мярка се отчете, че същата имаше положителен резултат. Т.е. не се изпълниха прогнозите, които даде модулът за прогнозиране на неблагоприятни метеоусловия, и се констатира липса на превишения в тези часове и дни по показателя азотен диоксид.

Целият анализ, който бе направен, показва, че замърсяването е локално и се наблюдава единствено в района на пункт “Зеления клин”.

По отношение на въпроса има ли превишаване на праговите стойности на други вредни вещества в атмосферата в района: Искам да обърна внимание на уважаемите членове на комисията, че Стара Загора е един от малкото градове, които имат непрекъснат онлайн достъп до информацията за качеството на атмосферния въздух – веднъж чрез таблото, което е инсталирано на входа на Общината, втори път чрез сайта, който сме предоставили за пълен достъп до данните на всички станции и всички контролирани показатели. Така че би следвало всички да са информирани за това, дали е имало превишения. Но независимо от това ще потвърдя, че превишения бяха отчитани единствено от станция “Зеления клин” и единствено по показател азотен диоксид. Всички останали станции в района на областта, които контролират качеството на атмосферния въздух – в селата Ръжена и Остра могила, както и тази в с. Могила, която е насочена към контрол на евентуален пренос от комплекса “Марица-изток”, не отчитаха превишения по нито един от останалите показатели. Това обстоятелство и тези данни от останалите три станции показват, че източникът на замърсяване с азотен диоксид е в непосредствена близост до автоматична станция “Зеления клин”. И при липса на конкретен промишлен източник, който да бъде причинител на такова замърсяване, анализът показва, че основните причини са транспортът и битовия сектор, при наличието на лоши метеорологични условия.

Какъв е прогностичният модул за предвиждане на инверсионните метеорологични процеси: Освен посоката на преноса той показва и какви концентрации могат да бъдат очаквани във факела на замърсяването по показатели азотен диоксид, серен диоксид и фини прахови частици. Този модул беше разширен с прогностичен модул Стара Загора, който на базата на метеоданните дава 48-часова прогноза каква би била ситуацията и кои часове от тези 48 часа са благоприятни за възникване на замърсяване. Той е базиран на малък обем информация и достоверността му не е 100-процентова, както и всяка метеорологична прогноза. Така че не можем да сме 100% сигурни, когато модулът показва възможност за замърсяване, че такова ще се случи. Натрупвайки информацията за тази година, предполагам, че модулът ще бъде подобрен и достоверността му ще бъде повишена. В случаите, когато сме отчитали замърсявания, модулът е потвърждавал наличието на условия за тях. Не е имало случай да има замърсяване, а модулът да не го е предсказал.

Какви са конкретните мерки за идентифициране на източници на вредни емисии, които не подлежат на задължителен контрол от РИОСВ: Източниците на замърсяване на атмосферния въздух, както вече стана дума, са промишлеността, битовото отопление и транспорта. Промишлеността в засимост от мащаба си и от мощността на конкретната инсталация подлежи на задължителен емисионен контрол – или постоянен, или веднъж на 2 години. Нерегламентираните дейности няма как да бъдат идентифицирани от нас, ако не получим сигнал и информация, че има новоизградено предприятие. Другите фактори, върху които не можем да упражняваме контрол, са транспортът и битовото отопление. За битовото отопление няма въведени норми за контрол. И фактически тези два фактора – транспорт и битовото отопление, са приоритет на компетентност на общинската администрация за упражняване на контрол и за предприемане на мерки. В тази връзка Общината е разработила план за управление на качеството на атмосферния въздух, който е неразделна част от плана за опазване на околната среда. Мерките по него Общината разработва заедно с Програмен съвет и се приемат и контролират от Общинския съвет. Така че ако Комисията по здравеопазване и екология счита, че има какво още да се допълни като изпълнение на така разработения план, той може да бъде актуализиран по всяко време, когато възникне необходимост. Може да предложи на ОбС и на кмета да свита Програмния съвет, да преразгледа плана и да актуализира мерките в него.

Това е, което мога да кажа по отношение на това, което сме анализирали, установили и предприели като действия в нашата компетентност.
*

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн