Днес е Европейският ден на потребителите

STZAGORA.NET

Илиана Иванова

Европейският съюз активно насърчава високи стандарти за безопасност на потребителите и подкрепя потребителски организации, за да повиши ролята на представителите на потребителите в процесите на вземане на решения. Осведомяването на европейските граждани за техните права е една от неговите главни цели. Поради това образованието и повишаването на осведомеността са съществени дейности, които трябва да се осъществяват в сътрудничество с националните власти.

Законодателните и другите мерки са предназначени да защитават интересите, здравето и безопасността на потребителите на вътрешния пазар, да гарантират, че притесненията на потребителите ще се взимат предвид във всички политики на ЕС и да допълват политиката за защита на потребителите в страните- членки.

През февруари в Европейския парламент беше обсъден документ „Дневен ред на потребителя“ („Consumer Agenda“). Основните теми, засегнати в документа, са свързани с безопасността и информираността на потребителите, потребителските права и прилагане на законодателството в тази област. Документът поставя акцент върху обучението на потребителите, получаване на обезпечения и компенсации и трансгранично сътрудничество при защита правата на потребителите. В документа се обръща особено внимание на предизвикателствата, свързани с дигиталните продукти, on-line средата, глобализацията и нуждата от устойчиво консумиране.

Комисията за Вътрешен пазар и защита на потребителите е една от най-важните в Европейския парламент, защото над 80% от цялото законодателство на европейско ниво преминава през нея – като водеща комисия или за становище. Член на тази комисия е и българският евродепутат от ГЕРБ и ЕНП Илиана Иванова. Едно от последните законодателни досиета, по които тя работи в тази комисия, е „Предложението на ЕК за регламента относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели“.

„Нашата цел е да осигурим на европейските потребители ефективна защита и по-добра информираност за продуктите, които се предлагат на вътрешния пазар,“ коментира евродепутат Илиана Иванова. ЕС е постигнал значителен напредък по отношение гарантиране правата на потребителите на стоки и услуги в редица области: гарантиране безопасността на хранителните продукти; гарантиране правата на пътниците; гарантиране правата на потребителите при on-line пазаруване; понижаване цените на роуминг услугите на мобилните оператори и др.

„Високата степен на защита на потребителските права води до повишаване на конкуренцията, а от там и на качеството на стоките и услугите, насърчаване на иновациите и по-добра интеграция на единния европейски пазар,“ допълва българският евродепутат.

С оглед ефективната защита на правата на потребителите ЕК създава мрежа от Европейски потребителски центрове и SOLVIT центрове във всяка една от 27-те страни-членки. Гражданите на ЕС могат да се обръщат към тези организации при проблеми, свързани с нарушаване на техните права като потребители. Европейските потребителски центрове предоставят правни и практически съвети и помощ на потребителите във връзка с покупки и услуги в рамките на вътрешния пазар. SOLVIT центровете се занимава с проблеми, свързани с неправилно прилагане на законодателството на вътрешния пазар.

* * *

15 март е обявен за Световен ден на потребителите през 1983 г., като на този ден се отбелязва годишнината на изявлението на президента на САЩ Джон Ф. Кенеди в Конгреса през 1961 година. В речта на президента са били формулирани четири основни права на потребителите: право на осигуряване, право на информация, право на избор и право да бъдат изслушани. По-късно към тях са добавени още четири: правото на защита, правото на образование на потребителите, правото на удовлетворяване на основните човешки потребности и правото на здравословна околна среда.

Впоследствие 15 март е обявен и за Европейски ден на потребителите. Тази година Европейската комисия ще организира 14-тото честване на Европейския ден на потребителите съвместно с Датския съвет на потребителите. Мероприятието ще се състои в Копенхаген, като ще бъде поставен акцент върху устойчивото консумиране.
*


споделяне на връзка


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн