Чирпан: Обучават учители за работа с деца със специални образователни потребности

STZAGORA.NET

В Чирпан започна обучение на 29 преподаватели по проект BG051PO001-4.1.04-0100 „Да дадем шанс на учениците със специални образователни потребности (СОП) за качествено образование, за пълноценно умствено, физическо и психическо развитие”. Учителите са от трите училища, партньори на Община Чирпан – СОУ „П. К. Яворов”, ОУ „Васил Левски” и ОУ „Св. св. Кирил и Методий”. Обучението е 120 часа – 100 часа теория и 20 часа практика, с продължителност от 8 часа седмично.

Основните теми, които ще бъдат включени в заданието към изпълнението му, са:

Стратегии и техники за работа със ученици със СОП;
Комплексно оценяване на образователните потребности на учениците със СОП от училищата;
Изготвяне на индивидуални програми, съобразно вида и степента на нарушение, възрастови особености и потребности на учениците със СОП.

Сключен е договор с ДИПКУ-Стара Загора- основно структурно звено на Тракийския университет. Обучители ще бъдат проф.дпн. Дора Левтерова, доц. д-р Жана Атанасова, гл.ас.д-р Димитрина Брънекова- директор на ДИПКУ при Тракийски университет, Калоян Дамянов – докторант.

В резултат на обучението ще бъде повишена квалификацията на 29 учители. Учителите, завършили обучението ще получат удостоверение за допълнително обучение за работа с ученици със СОП, според Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (ПМС № 215 от 2004 г.; обнародвана в ДВ бр. 75 от 27.08.2004 г.).
-


социално споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн