Чирпан: Съобщение на кмета до собствениците на сгради

STZAGORA.NET

До всички собственици на сгради в режим на етажна собственост в гр.Чирпан

Кичка Петкова

Последните изменения в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) от 26 юли 2011 г. имат за цел да улеснят гражданите чрез опростяване на процедурите, предвидени в него. Съгласно досега действащия режим общинската администрация създаваше и поддържаше Публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, в който се вписваха редица обстоятелства за характера на сградата.

След промените от м. юли 2011 г. отпадна регистрацията на етажната собственост, представлявана от Общо събрание на собствениците, като се въведе уведомителен режим, т.е. единственото задължение на новоизбраните управителни органи е да уведомят администрацията, че са избрани, като посочат и данните си за контакт в едномесечен срок от избирането им.

Регистрационният режим, действащ досега, остана задължителен само за сдруженията на собствениците, регистрирани по ЗУЕС. Те подлежат на регистрация в общинската администрация.

Уважаеми дами и господа,

Приканвам ви да проведете общи събрания за избор на управителни органи в сградите/отделни входове в режим на етажна собственост, след което избраният управителен орган в едномесечен срок да внесе в общинска администрация чирпан уведомление, което да съдържа имената, адреса и телефона на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция.

На уведомителен режим подлежат и тези, които са регистрирани в публичния регистър, но изтича 2-годишният срок от датата на избирането им.

Собствениците, ползвателите или обитателите, които не изпълнят задълженията си по зуес, подлежат на санкция в рамер от 20 лв. до 100 лв. за физически лица, или с имуществена санкция от 150 лв. до 350 лв., когато са юридически лица.

Председателите на управителните съвети (управителите), които не подадат уведомление в общинската администрация, се наказват с глоба от 50 лв. до 400 лв.

Комплектът документи – Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) с последните изменения и бланките на уведомления – може да бъде получен в деловодството на Общинска администрация в Информационен център или свален от сайта на Община Чирпан – http://www.chirpan.bg/, модул ”Услуги”, отдел ”Териториално и селищно устройство и инвеститорски контрол”, т.6 – „Закони” и т.18. – „Подаване на уведомление от Председателя на управителен съвет на сграда или отделен вход в режим на етажна собственост”.
За справки и контакти: тел. 0416/99611, ет.1, ст.1.

С уважение,
КИЧКА ПЕТКОВА
Кмет на Община Чирпан

-


бутон за сайт


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн