Кандидат-кметът от ПП “ГЕРБ” Живко Тодоров представи програмата си за управление

STZAGORA.NET

Живко Тодоров представи програмата си за управление.

Пред активисти и гости на ПП “ГЕРБ” в Стара Загора в петък, 7 октомври 2011 г., кандидат-кметът на ПП “ГЕРБ” Живко Тодоров представи управленската си програма, която ще изпълнява по време на 4-годишния мандат. Основните акценти в нея са следните:

ПРОГРАМА:

УСКОРЯВАНЕ НА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ И ПРИВЛИЧАНЕ НА ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВАЖНИ ЗА ГРАДА ПРОЕКТИ

I. ВАЖНИ ЗА СТАРА ЗАГОРА ПРОЕКТИ

* Изпълнение на проект за квартал “Железник” – над 8 млн. лв.
* Изпълнение на проект за интегриран градски транспорт – 28 млн. лв.
* Изпълнение на проект за превръщане на културно – исторически паметници в туристическа атракция – 4 млн. лв.
* Проект за ново оборудване на онко-диспансер – 6,8 млн. лв.
* Изграждане на регионално депо за отпадъци – 52 млн. лв.
* Довършване на канализацията в кв. “Кольо Ганчев”, изграждане на канализация в АПК, довършване на канализацията в с. Богомилово – 15 млн. лв.
* Дигитализация на неолитните жилища

II. ИНФРАСТРУКТУРА И ГРАДСКА СРЕДА

* Продължение на ул. “Христо Ботев” в западна посока до ул. ” Капитан Петко Войвода”
* Довършване на продължението на ул. “Капитан Петко Войвода” и изграждане на кръгово движение при магазин “Била”
* Поставяне на маркировка по улиците и рехабилитация на пътната настилка, при изградена подземна инфраструктура
* Изграждане на велоалеи и маршрути за хора в неравностойно положение
* Ремонт на тротоарите и обособяване на места за паркиране
* Подобряване на пешеходния и автомобилния достъп до историческите и археологическите забележителности с изявен туристически интерес
* Подобряване на осветлението на Стара Загора – изграждане на осветление в крайните квартали и междублоковите пространства, осветяване на обществените сгради и храмовете в централната градска част
* Озеленяване и облагородяване на междублокови пространства и детски площадки, изграждане на спортни площадки във всички квартали на Стара Загора
* Придобиване на нови общински жилища срещу отстъпено право на строеж
* Ремонт на детски градини и училища
* Осветяване на ключови пешеходни пътеки, по-сигурни и достъпни улици

III. ТРАНСПОРТ

* Осигуряване на условия за спазване на предимството на обществения градски транспорт по ул. “Гурко”. Преразглеждане на отварянето й за моторни превозни средства (МПС).
* Обновяване на тролейбусния парк
* Изграждане на нови паркоместа в централната градска част
* Разширяване обхвата на зелената зона
* Монтиране на антипаркинг колчета по тротоарите
* Въвеждане на SMS паркиране
* Осветяване на ключови пешеходни пътеки, за по-сигурни и достъпни улици
* Въвеждане на автоматична система за таксуване на пътниците в градския транспорт
* Въвеждане на кръгово движение на кръстовища, на които това е възможно
* Изграждане на паркинги извън централната градска част около спирките на градския транспорт
* Освобождаване на паркоместата от спрените от движение автомобили и МПС

IV. ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО

* Активен диалог и институционализиране на партньорството между общината, училищата и бизнеса в Стара Загора
* Изготвяне на образователни приоритети и възможности за придобиване на квалификация на старозагорци в области, съобразени с изискванията на бизнеса и спецификата на заетостта в общината и региона
* Подкрепа за развитието на Тракийския университет в Стара Загора

V. ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ

* Изработване на програма за привличане на IT компании в Стара Загора и за поставяне на града на технологичната карта на Европа
* Стимулиране на младите хора да придобиват технологични знания и квалификация, които им отварят възможности за заетост в Интернет икономиката
* Подкрепа за изграждане на технологична инфраструктура, която да позволи на инвеститори да създават IT компании в община Стара Загора
* Създаване на банка кадри с хора подготвени да работят в технологичния сектор и във фирми заети в Интернет икономиката
* Изготвяне на програма за представяне на Стара Загора като добро място за инвестиции в сферата на IT услугите

VI. СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

* Въвеждане на видеонаблюдение на ключови кръстовища и места в Стара Загора
* Създаване на нов модел за функциониране на общинска полиция
* Подобряване на осветлението на парковете и междублоковите пространства
* Подобряване на контрола по наредбата за обществения ред
* Преструктуриране на звено “Инспекторат”

VII. ЕКОЛОГИЯ

* Довършване на газификацията на града
* Изграждане на депо за отпадъци
* Започване на процедура по изграждане на завод за отпадъци
* Подобряване на почистването на Стара Загора
* Подобряване на условията в градския транспорт
* Озеленяване на паркове, междублокови пространства, провеждане на акции за залесяване в града

VIII. СПОРТ

* Приоритет върху масовия спорт в Стара Загора. Изграждане на общински спортни площадки за футбол, баскетбол, фитнес на открито и др.
* Изграждане на спортни комплекси на база на публично- частно партньорство
* Ремонтиране на училищните дворове
* Оптимизиране на спортния календар на община Стара Загора
* Отделяне на повече средства за спортните клубове – по наредбата за критериите и условията за финансово подпомагане
* Ремонт на спортните бази и оптимизиране на разходите им

IX. КУЛТУРА

* Подобряване на културния календар на община Стара Загора съвместно с културните институции и бизнеса на Стара Загора
* Привличане на средства за ремонти и реконструкция на сградния фонд
* Подобряване на облика на античните обекти на Стара Загора и неолитните жилища
* Подобряване на условията в Регионалния исторически музей и на работата на Туристическия информационен център
* Подкрепа от община Стара Загора за културните институти на града
* Подобряване на сградния фонд на читалищата

X. БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИНВЕСТИЦИИ

* Повишаване на събираемостта на местните данъци, такси и глоби
* Стриктен контрол при изразходването на публични средства
* Провеждане на широко обществено обсъждане преди приемане на бюджета на община Стара Загора
* Привличане на инвеститори за създаване на нови работни места
* Провеждане на обществено обсъждане за бъдещето на летище Стара Загора и предприемане на конкретни действия за неговото развитие
* Разработване на конкретни проекти за съвместно инвестиране между община Стара Загора и бизнеса

XI. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

* Актуализиране на стратегията за управление на общинската собственост
* Нов подход и повече прозрачност в управлението на общинската собственост
* Развитие на публично-частното партньорство при разпореждане с общинската собственост
* Използване възможностите на европейското финансиране за обновяване на общинската собственост
* Ограничаване отдаването на общински обекти и терени за безвъзмездно ползване

XII. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

* Запазване подкрепата на община Стара Загора за хората с нисък социален статус – военноинвалиди, военнопострадали, пенсионери, ученици, студенти, хора със специфични потребности
* Осигуряване на временна заетост в община Стара Загора
Ремонт и модернизиране на обекти от социалната инфраструктура на община Стара Загора
* Участие на община Стара Загора в проекти за подкрепа на деинституционализацията на социалните институции и социално включване
* Осигуряване на адекватна инфраструктура за хората със специфични потребности

XIII. АДМИНИСТРАЦИЯ

* Удължено работно време на администрацията в един ден от седмицата
* Промяна в структурата на общинската администрация
* Въвеждане на качествен контрол на документооборота, подобряване на електронните услуги, предлагани от община Стара Загора
* Реформа на звено “Инспекторат”
* Поставяне на професионализма като основен критерий при назначенията в администрацията

XIV. ЗА СЕЛАТА

* Отделяне на повече средства за селата и въвеждане на нов подход в разпределението им
* Подобряване на контрола по изпълнение на ремонтните дейности
* Подобряване на публичния транспорт
* Ремонт на общинския сграден фонд
* Ремонти на инфраструктурата

XV. ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

* Изграждане на кариерен център, съвместно с бизнеса, за улесняване на контакта между младите специалисти и работодателите
* Подкрепа за Младежки общински съвет и младежките организации в общината
* Създаване на добри условия за спорт чрез изграждане на нови спортни площадки
* Подкрепа за организирането на младежки фестивали и събития
* Създаване на WI-FI зони в парковете на града
* Изготвяне и провеждане на програми за толерантност, против насилието
* Провеждане на анти-дискриминационна политика
* Създаване на Младежки информационен център
* Организиране съвместно с младежки неправителствени организации на обучения, младежки обмени, дискусии
* Борба със зависимостите при младите хора

ХVI. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

* Възстановяване на контактите на Стара Загора с побратимените градове и партньори
* Създаване на нови партньорства и побратимяване на община Стара Загора с нови градове
* Активно участие в Националното сдужение на общините
* Рекламиране на Стара Загора като възможност за културен и СПА туризъм
* Активно сътрудничество с международни организации – Комитета на регионите и др.

XVII. ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

* Редовни консултации на администрацията с браншовите организации и с неправителствения сектор
* Създаване на консултативни съвети към кмета по ключови въпроси като култура, спорт, бизнес среда, социални дейности, градоустройство и др.
* Премахване на електронното устройство за спиране на достъпа до кабинета на кмета. Редовни приемни дни.
* Постоянен контакт с медиите и отчетност за работата на администрацията пред обществеността
Периодични посещения в кварталите и селата на Стара Загора от кмета и ръководството на общината
-

социални мрежи

2 коментари on “Кандидат-кметът от ПП “ГЕРБ” Живко Тодоров представи програмата си за управление”

  • Борис wrote on 8 октомври, 2011, 21:16

    Младежо, кой ти го написа това нещо? Мислиш ли,че да си кмет на 150 000-ен град е лъжица за твоята уста?
    За всички е ясно, че ти, момче, ще бъдеш марионетка.
    Но нека хората гласуват не по емоция, а с разум!

  • Христо wrote on 9 октомври, 2011, 12:12

    Е кво, трябва да е някоя дядка ли, че да се справи. Нека има повече такива млади кметове, от това само може да спечелим. Нови хора с нови и свежи идеи. Достатъчно се нагледахме на хората от старата школа. Гласувайте за Живко Тодоров :)


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн