Бюро по труда – Казанлък

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 9 юли 2019 г.

6 Лекари по пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, нервни болести, вътрешни болести Висше – магистър – Медицина, специалност
2 Лекари без специалност Висше – магистър – Медицина
1 Специализант по неврология Висше – магистър – Медицина
10 Медицинска сестра Висше – медицинска сестра
5 Акушер Висше – акушарство
1 Медицинска сестра Висше – медицинска сестра
1 Психолог Висше – Психология, компютърни умения
1 Програмист, софтуерни приложения Висше, средно, работа с SQL бази данни
1 Главен счетоводител Висше – бакалавър – Счетоводство и контрол, 3 г. стаж по специалността, компютърни умения
1 Касиер, домакин Средно, компютърни умения
1 Диагностик, МПС Висше, средно – специалности от областта на МПС, компютърни умения
2 Охранител Средно, чисто съдебно минало
1 Социален терапевт – детегледач Средно
1 Работник, поддръжка на сгради Средно, шоф. книжка кат. “В”
1 Служител, гише пощенска станция и пощенски раздавач Средно, компютърни умения
1 Обслужващ, магазин Средно
1 Помощник кухня Средно, опит
9 Машинен оператор, изпридане на конци и прежди Средно, основно, начално
1 Опаковач Средно, основно, начално, без образование, подходящи само за хора с трайни увреждания /ТЕЛК над 50%/
10 Електротехник, промишлено предприятие Средно професионално, 3 год. стаж
10 Зидаромазач Основно, 3 год. стаж
5 Електрозаварчик Средно, квалификация, опит
5 Шлосер Средно, опит
1 Шлосер Средно, основно, 3 г. стаж
2 Шлайфист Основно
14 Машинен оператор производство на експлозивни вещества Средно
2 Монтьор, ремонт на машини и оборудване Средно, технически умения, 1 год. стаж
6 Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване Средно
5 Електромонтьор Средно – ел. монтьор
2 Монтьор, електронно производствено оборудване Средно
9 Монтьор, металообработващи машини Средно техническо – машинен монтьор
3 Стругар Средно
5 Фрезист Средно
6 Настройчик на ММ с ЦПУ Средно техническо, 2 г. стаж
10 Машинен оператор, металорежещи машини Средно
8 Монтажник, изделия от метал Средно
6 Оператор преса за метал Средно
1 Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно, шоф. книжка кат. “ДЕ”, 2-3 год. стаж
2 Шпакловчик Средно, желателно с опит
1 Работник, ръчна изработка на изделия от дърво Средно
2 Бояджия, изделия от дърво Средно
2 Зареждач, материали Без изисквания
3 Чистач/хигиенист Средно

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

2 Помощник директор, учебната дейност Висше – Педагогика, 3-5 г. стаж в системата на образованието
1 Преподавател, чужд език Висше – Английска филология, НУП с чужд език
1 Учител, теоретично обучение Висше – строителна специалност, педагогическа правоспособност
1 Учител, теоретично обучение Висше – учител по електротехника и електроника
1 Учител, ресурсен Висше – Специална педагогика
1 Психолог, училищен Висше – Психология
3 Учител по математика Висше – Математика
1 Учител по математика и физика Висше – Математика и физика
1 Учител по математика и информационни технологии Висше – Математика и информационни технологии
1 Учител по комютърна графика и информационни технологии Висше – Компютърни науки и нформационни технологии
1 Учител по биология и здравно образование Висше – Биология и ЗО
1 Учител по физика, астрономия и математика Висше – учител по физика, астрономия и математика
3 Учител по български език и литература Висше – Българска филология
1 Учител по английски език Висше – Английска филология
1 Учител по английски и руски език Висше – учител по англ. и руски език
1 Учител по англ. език в начален етап Висше – учител по англ . език в начален етап
1 Учител по музика Висше – учител по музика
1 Учител, начален етап Висше – НУП, компютърни умения
5 Учител, начален етап в целодневна организация на учебния ден Висше – НУП, ПНУП

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

1 Учител по английски език Висше – учител по англ. език
1 Учител по български език и литература Висше – учител по български език и литература, компютърни умения
1 Учител по математика Висше – Математика и информатика
2 Учител, начален етап Висше – НУП, компютърни умения
1 Учител, начален етап в целодневна организация на учебния ден Висше – НУП
1 Учител, детска градина Висше – ПУП, ПНУП, компютърни умения
1 Помощник на учителя Средно
1 Образователен медиатор Средно
1 Рехабилитатор Висше – Рехабилитация
1 Логопед Висше – Логопедия
3 Камериерка Средно, 1 г. стаж
1 Работник, консервна фабрика Без образование, подходящо само за хора с трайни увреждания /ТЕЛК над 50%/

* * *

Дирекция „Бюро по труда” Казанлък информира, че стартира нов разширен прием на заявления по проект „Родители в заетост”.

Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот, като същевременно предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на деца.

Заявления ще се приематв периода 21 януари – 28 февруари 2019 г.

По време на новия прием право да подават заявления по проекта имат родители на деца от 0 до 12 години. Родителите, които могат да се възползват от услугата и желаят да подадат своите документи за участие при новия старт, трябва да бъдат от следните групи:

-    Родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, които имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;

-     Многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище.

За целите на процедурата, многодетни родители са тези, които имат три или повече деца на възраст до 12 г.;

-      Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище.

Агенцията по заетостта обръща внимание, че тези родители, които дългосрочно ползват отпуск или отсъстват от работа поради отглеждане на дете/деца от 0 до 5 години и имат осигурено работно място (по трудово правоотношение или като самонаети/ самоосигуряващи се лица), не следва да са се върнали на работа до получаване на одобрение за включване в проекта.

Безработните родители трябва да започнат работа при работодател или като самонаето/самоосигуряващо се лице в рамките на 4 (четири) месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете. Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето/децата.

Заявления от родители ще се приемат в посочения период, на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната или на имейл: roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или електронно подписани), в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

Подробна информация по проект „Родители в заетост” и образец на Заявление може да намерите в Дирекция „Бюро по труда” Казанлък, бул. „Ал. Батенберг” №4, ет.4, стая 2 или на електронната страница на Агенция по заетостта.
#

viknoeсподели ме


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн