Приключи мащабният проект на ВиК Стара Загора в гр. Раднево, който ще подобри водоснабдяването и жизнения стандарт на населението

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

IMG_0830На 29.11.2023 г., сряда, в 12.00 часа на официална церемония в центъра на гр. Раднево беше закрит строителен обект по проект: №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД – Стара Загора.

На събитието присъстваха зам.-кметът на гр. Раднево Теменужка Сотирова, г-н Денев – представител на ВиК Стара Загора, инж. Йордан Дамянов – управител на “ДК Инфра Инвест” ЕООД, медии, граждани и заинтересовани страни.

Г-жа Теменужка Сотирова благодари на ВиК Стара Загора за навременната и качествена работа, увери гражданите и присъстващите, че резултатите от проекта са налице: подобрени качества на питейната вода, ограничаване на загубите на вода по водопроводната мрежа и постигане на по-добра екологична обстановка в региона. Зам. кметът отбеляза, че очаква и инвестиционна активност в града заради подобрената публична услуга по водоснабдяване.

Изпълнението на проекта създава условия за предотвратяване на ерозията на частни и общински терени в следствие на авариите на амортизираните водопроводи. Това от своя страна води до подобряване водоснабдяването на населението с вода.

С добитата вода от новите кладенци ще бъде решен проблемът с количеството и качеството на водата за водоснабдителна система „Марица-изток“, допълни инж. Йордан Дамянов, управител на “ДК Инфра Инвест” ЕООД.

Град Раднево се захранва от Водоснабдителна Система „Марица Изток“, която включва четири водоизточника – „Землен“, „Ковач“, „Хан Аспарухово“ и „Горно Ботево“. Тази водоснабдителна система снабдява най-голям брой населени места в обособената територия на „ВиК“ Стара Загора. Обслужва град Раднево, ТЕЦ 2 и още 21 населени места.

Три са изпълнените обекти в агломерация Раднево: Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа, външен довеждащ водопровод от водна кула Ковач до РШ „Знаменосец“ и изграждане на нови дълбоки тръбни кладенци в землищата на селата Хан Аспарухово и Горно Ботево и гр. Стара Загора.

Реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Раднево включва подмяната на водопровод, осигуряващ водните количества към ниска водоснабдителна зона. Въпросното съоръжение е с обща дължина от 2 303 м., изпълнено от тръби полиетилен висока плътност с диаметри от 315 мм до 90 мм.
С проекта се постига намаляване на загубите на вода, както и драстично ограничаване на разкопаванията и спиране на водоподаванията заради възникнали аварии и като цяло повишаване на качеството на предоставяната услуга.

Всички строително-монтажни дейности са извършени в срок и без забележки. Стойността им възлиза на 1 177 153 лв.

Вторият голям обект, свързан с външния довеждащ водопровод от водна кула Ковач до РШ „Знаменосец“ обхваща подмяна на съществуващите етернитови тръби с нови чугунени с диаметър f400 и обща дължина 3 735 м. По трасето на водопровода има изградени редица съоръжения, осигуряващи нормалното му функциониране.
Строителството е на обща стойност почти 3 млн. лв. срочно и безупречно изпълнено.

На стойността 797 539 лв. бяха изградени 8 броя нови дълбоки тръбни кладенци на дълбочина 110 м в землищата на селата Хан Аспарухово и Горно Ботево. Те се намират в санитарно – хранителни зони на съществуващите шахтови кладенци, служещи за водоснабдяването на съседните села.

Град Раднево вече разполага с обновена водопроводна мрежа, съответстваща на съвременните изисквания за здравословен начин на живот.
#

бутон за сайт


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн