Даниел Проданов от „Възраждане“ предлага забрана на пропагандата на „нетрадиционна сексуална ориентация“ в българското училище

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

„Възраждане“ предлага това да се случи с промени в Закона за предучилищното и училищно образование, предожение за които бяха внесени от парламентарната група

Daniel Prodanov 1024Промените са предложени във връзка със зачестилата пропаганда под формата на резлични форми на реклама на хомосексуализъм в близост до образователни институции.

В мотивите на предложението е изписано, че според Конституционния съд на Република България традиционно човешкото общество се изгражда върху половата бинарност, тоест съществуването на два противоположни пола, всеки от които е натоварен със специфични биологични и социални функции и отговорности. Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол, според решение на Конституционния съд на Република България. Именно затова и конституционната дефиниция за брак, така както винаги е присъствала в българската правна традиция, се съдържа в разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от Конституцията на Република България, която го определя като „…доброволен съюз между мъж и жена“. Конституционната уредба на брака е изградена върху разбирането за съществуването на два биологично определени пола – мъжки и женски, определяйки брака като доброволен съюз между мъж и жена, Конституцията издига различния биологичен пол в императив към встъпващите в брак. Разбирането за брака като връзка между мъж и жена е вкоренено дълбоко в българското правосъзнание и в този смисъл е в с основоопределящо положение в конституционната уредба.

Наложената в последните години публична пропаганда на неприемлив модел на нормализиране на нетрадиционна сексуална ориентация, особено на фона на тежката демографска криза в България, както и разполагането на рекламно-информационни елементи, пропагандиращи подобни социокултурни модели, включително в непосредствена близост до учебни заведения, по никакъв начин не съответства с българската правна традиция. Със своята неутвърдена и неразвита психика подрастващите са най-податливи на такъв тип пропаганда поради невъзможността да изграждат самостоятелна и обективна преценка за информация, която получават в гореспоменатите аспекти.

В духа българската образователна традиция системата на образованието има две основни и неделими функции – образователна и възпитателна. Именно възпитателната функция на българското училище като държавна институция следва да не се допуска популяризирането или подстрекаването по какъвто и да е начин, пряко или косвено, на идеи и възгледи, свързани с нетрадиционна сексуална ориентация и/или определяне на полова идентичност, различна от биологичната.

Предложените промени следва да се отразят положително и в посока затвърждаване на традиционните основни християнски семейни ценности, обичта и уважението в семейството, родовата принадлежност и връзките между поколенията в съответствие с българската културна, образователна и правна традиция.

Вносителие предлагат промени в чл. 11, ал.2 от Закона за предучилищно и училищно образование, като тя се изменя и придобива следния вид:

§ 1. В чл. 11, ал. 2 се изменя и придобива следния вид:
„(2) В системата на предучилищното и училищното образование се забраняват действия, свързани с:
1. Налагането на идеологически и/или религиозни доктрини;
2. Осъществяването на политическа и партийна дейност;
3. Извършване на пропаганда, популяризиране или подстрекаване по какъвто и да е начин, пряко или косвено, на идеи и възгледи, свързани с нетрадиционна сексуална ориентация и/или определяне на полова идентичност, различна от биологичната;

§ 2. В В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 16:
„16 „Нетрадиционна сексуална ориентация“ е различно от общоприетите и заложените в българската правна традиция схващане за емоционално, романтично, сексуално или чувствено привличане между лица от противоположни полове.“
2. Досегашните т. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37 стават съответно т. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38.

Поводът за внесения законопроект е поредният случай в Стара Загора, в който на метри от училище беше поставеня реклама на „нетрадиционна сексуална ориентация“. В последните години това е поредният случай, в който на вниманието на подрастващите се предлага подобно съдържание, над което няма контрол. Налагането на такъв е най-ефективно чрез законодателна промяна. Законопроетът е изготвен от народния представител от „Възраждане“, избран от Старозагорския регион – Даниел Проданов и екип от експерти, част от структурата в град Стара Загора.
#

социално споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн