Отворена за кандидатстване е процедура „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

OIC - Stara Zagora 220Стартира приемът на проектни предложения по процедура BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“, с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. С планираните средства предприятията могат да посрещнат новите предизвикателства, свързани с прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален фонд плюс.

Допустими са търговци по смисъла на Търговския закон, разполагащи с финансов и оперативен капацитет за изпълнение на проектите. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50 000 лв., а максималният – 391 166 лв. За микро, малки и средни предприятия финансирането е 100% безвъзмездно. Големите предприятия ще трябва да осигурят минимум 20% от общата стойност на проекта, като съфинансирането е задължително.

Кандидатите задължително трябва да планират в проектите си дейност за разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труда, изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси и обучение на заетите лица в предприятието. Въвеждането на „зелени“ модели трябва да е свързано с повишаване на ресурсната ефективност и/или намаляване въздействието върху околната среда, и/или повишаване устойчивостта на предлаганите продукти и услуги.

Могат да се закупят лични предпазни средства, специално работно облекло, колективни предпазни средства, да модернизират, реконструират или обезопасят съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

Допустими дейности по процедурата са и осигуряване на социални придобивки за работещите, ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, хранене и др., както и психологическа подкрепа с цел превенция и профилактика на стреса на работното място, професионалното прегаряне и ефектите от COVID пандемията върху менталното здраве.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/f79c5768-5d00-49a7-994e-20e2215f9ae4,
чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Общата продължителност на проекта не може да надвишава 18 месеца и изпълнението на дейностите следва да приключи до 31.12.2027 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 5 януари 2024 г., 17:00 часа

Експертите от Областен информационен център – Стара Загора са на разположение за предоставяне на допълнителна информация на място в офиса (бул.„Митрополит Методи Кусев“ №9), на тел. +359 42 603 526 и на електронна поща oic.stz@gmail.com.
#

социални бутони


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн