ОИЦ Стара Загора с анкетно допитване за финансиране на проектни идеи

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

OIC shМинистерството на регионалното развитие и благоустройството  (МРРБ) публикува първа покана за набиране на концепции за интегрирани териториални инвестиции с краен срок до 27.09.2023 г., 17:30 ч.,по която институциите, бизнеса и гражданския сектор имат възможност да кандидатстват и получат финансиране за инвестиции в секторите, в които развиват своята дейност. 

Процедурата ще подпомага мерки съгласно следните изисквания:

Приоритет ще се дава на партньорства на различни заинтересовани страни, действащи на съответната територия, включително:

държавни органи, областни администрации и общински власти;

представителите на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации);

представители на бизнеса (предприятия), научната общност;

Дейностите да бъдат предвидени в Интегрираната териториална стратегия (ИТС) на Югоизточен район за планиране.

За секторите пътна инфраструктура, образование, здравеопазване, социална политика и култура – да съответстват на картите на нуждите в сектора.

Съответствие с картите няма да се изисква за общински пътища и нова образователна инфраструктура.

Процедурата ще бъде реализирана в две фази

Набиране на концепции за ИТИ (в срок до 27.09.2023 г.), подбор и одобрение (Фаза 1)

Разработване на детайлни проектни предложения (Фаза 2).

Финансиращи програми за Югоизточен регион (ЮИР) и индикативен бюджет:

Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) – 261 681 858 лева;

Програма „Образование“ (ПО) – 28 988 016 лева;

Програма „Околна среда“ (ПОС) – 28 513 230 лева;

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) – 41 030 736 лева;

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) – 7 861 669 лева;

Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) – 82 081 690 лева;

За целите на изпълнение на новия подход участват различни органи на национално и регионално ниво както следва:

Регионален съвет за развитие – който отговаря за реализирането на мерките заложени в Интегрираната териториална стратегия на Югоизточен район за планиране;

Звено за медиации – съдейства за сформирането на партньорства и идентифициране на подходящи проектни идеи; провежда информационни кампании и дейности за популяризиране на възможностите за реализация на ИТИ. Представители в звеното за медиации за област Стара Загора са г-жа Радка Тилева – Управител и г-жа Мариана Стоилова – експерт в ОИЦ. 

Звено за публични консултации – Организира и провежда обществени консултации свързани с разглеждане и обсъждане на подадените по Фаза 1 концепции за ИТИ. Г-жа Даниела Кънева и г-жа Надежда Живкова, експерти в ОИЦ Стара Загора ще отговарят за изпълнение на дейностите на звеното за област Стара Загора.

Звено за предварителен подбор – се състои от представители на Управляващите органи на програмите, които ще извършват проверка за административно съответствие и допустимост, и приоритизация на концепциите за ИТИ.

Във връзка с горепосоченото, експертният състав на ОИЦ Стара Загора започна провеждането на анкетно допитване за нивото на познаваемост и нагласите за прилагане на подхода ИТИ през програмния период 2021-2027 г., и да подпомогне създаването на бъдещи партньорства за изпълнение на инвестиции за развитие на региона.

Всеки заинтересован може да се включи в допитването, попълвайки уеб базираната анкета, чрез линка по-долу:

https://forms.gle/eaMEYLyiA3ujtArg9

Контакти Областен информационен център Стара Загора:

гр. Стара Загора

бул. „Митрополит Методи Кусев“ №9

Тел. 042/603 526

e-mail: oic.stz@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011375713089

#

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн