524 безработни лица са постъпили на работа през месец май 2023г. в област Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

45364767През месец май 2023г.в област Стара Загора на работа са постъпили 524 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 507 лица, по мерки за заетост – 1 лице, по програми – 4 лица и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 12 лица.

117 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 180 са от групата на специалистите и 227 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 97 лица, със средно 285 и с основно и по-ниско 142 лица.

През месец майв бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 524 свободни работни места, 515 от които са на първичен пазар на труда. По програми свободните работни места са 9, като 5 от тях са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Равнището на безработица през месец май 2023г. е 4% при 5,1% за страната – стойността за областта се запазва спрямо предходния месец, а спрямо месец май 2022г. намалява с 0,48%/от 4,48% на 4%/. 

Към 31.05.2023г. броят на регистриранитебезработни лица в бюрата по труда от областСтара Загорае 5 067, като спрямо предходния месец /5 091/ еотчетено намаляване на броя им с 24, а в сравнение с месец май 2022г.регистрираните безработни намаляват с 623 /от 5 690 през месец май 2022г. на 5 067 лица през 2023г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Павел баня и Казанлък – 2,4%, Стара Загора – 2,6%, а с най-високо – общините Николаево – 27,5% и Братя Даскалови – 23,8%.

Област Стара Загора е на 5-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната след София град, Варна, Бургас и Перник.

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 863и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности.  Регистрираните от сектор „Услуги” са 40,3% /348/, 30,4% са регистрираните от сектор „Индустрия” /262/, от Аграрния сектор – 3,5% /30/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 223 – 25,8%.

През месец май 2023г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 2 860 жени/56,4%/и 2 207 мъже /43,6%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 37 /2 897/, а при мъжете се установява увеличение с 13 /2 194/.

С най-голям дял е възрастовата група над 55г. – 24,7% /1 254/, като безработните лица над 50г. са 1 882 – 37,1% от общо регистрираните. Регистрираните безработни лица в групата от 50 до 54г. са 628 или 12,4%.

С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 1,1% /57/.

През месец май 2023г. регистриранитемладежи до 29г. общо са 609, като делът им е 12% от всички безработни лица. Безработните младежи се увеличават с 11 спрямо предходния месец /598/.

Регистрираните продължително безработни лицас престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 854 и съставляват 16,9% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява с 42лица /896/.

По образователна структура регистрираните безработни лица са:

С висше образование – 675 души и относителен дял 13,3%. Броят им спрямо предходния месец намалява с 29 /704/.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование, съставляват 37,5% от цялата разглеждана съвкупност и са 1 901. Спрямо предходния месец намаляват със 7/1 908/.

Безработните с основно и по-ниско образование са 2 491 души или 49,2%. Спрямо предходния месец те се увеличават с 12 /2 479/.

По професионална структура регистрираните безработни са:

- с работнически професии – 17,1% /866/;

- специалисти – 23,8% /1 205/;

- без специалност и професия – 59,1% /2 996/.

Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 42. Започналите работа от тези групи през месеца са 30.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

По програми за заетост и обучениеработилите лица през месеца са 116.

По мерки за насърчаване на заетостта работилите лица за месеца са 82.

Проект BG05SFPR002-1.001-0002 „Започвам работа”- компонент 1 „Активиране” – през месец май са активирани и регистрирани 33 неактивни лица.

#

сподели ме


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн