Миграция към 7 септември 2021 г. в област Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

4557683Вътрешна миграция на населението през 2011-2021 година

Към 7 септември 2021 г. 20 771 лица са декларирали, че са променили населеното място на обичайното си местоживеене през периода 2011-2021 година. Жените мигранти са 10 920, или 52.6%, а мъжете – 9851, или 47.4% от мигриралите лица, съобщиха от отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ при Териториално статистическо бюро – Югоизток на НСИ.

С най-висок относителен дял са лицата на възраст 25 – 34 навършени години – 21.6%, а с най-нисък лицата на възраст 80 и повече навършени години – 3.7% от мигриралите лица.
Сред мигрантите на възраст от 35 до 54 години преобладават мъжете, докато жените са с по-висок относителен дял сред по-младите възрастови групи (до 40 години) и сред лицата на 55 и повече навършени години.

Към 7 септември 2021 г. 49.3% от мигриралите през наблюдавания период лица на 15 и повече навършени години са със средно образование и 34.4% – със завършено висше образование. Най-нисък е делът на лицата без образование – 1.8% от мигриралите през периода.

Разпределението по етническа принадлежност показва, че най-интензивен е процесът на миграция при българската етническа група – 67.6 на всеки хиляда души са променили обичайното си местоживеене през наблюдавания период, следват лицата, самоопределили се към друга етническа група 59.2‰. Най-нисък е интензитет на миграция при ромската етническа група – 33.5 на хиляда души от самоопределилите се към този етнос.

Направление на вътрешната миграция през 2011-2021 година

Четири са основните направления, в които се движи населението, променяйки своето местоживеене в рамките на страната: „ от градовете – в градовете“, от градовете – в селата“, „от селата – в градовете“ и „от селата – в селата“. За формирането на тези потоци основно влияние оказват множество социално-икономически фактори, развитието на регионите, както и условията на живот в отделните населени места.

През периода 2011-2021 г. 10.4 хил. души, или 50.3% от всички мигрирали лица, са променили местоживеенето си от един град в друг в рамките на страната. Лицата, преселили се от градовете в селата, са 5.8 хил., или 27.9%, а по направлението от селата към градовете – 3.2 хил., или 15.6%. Най-малък е относителният дял на мигрантите, променили местоживеенето си от едно село в друго – 1.3 хил., или 6.2% от всички мигрирали лица.

Вътрешна миграция на населението между областите

През периода 2011-2021 г. 10 078 души, или 48.5% от всички мигранти, са се заселили в населено място на същата област, в която са живели, като 52.7% са се заселили в селата, а останалите (47.3%) – в градовете на областта.

Заселилите се в населени места извън областта, в която са живели, са 10 693 души, или 51.5% от мигриралите лица. От тях 83.4% са мигрирали към градовете, а 16.6% – към селата на други области.

Пристигнали/завърнали се от чужбина през периода 1980-2021 година

Към 7 септември 2021 г. 13 543 лица са декларирали, че са пребивавали извън област Стара Загора за повече от една година през периода 1980-2021 г. и са се завърнали или са пристигнали в област Стара Загора през същия период.

Българските граждани, завърнали се в област Стара Загора през наблюдавания период, са 12 472, или 92.1% от всички посочили, че са пребивавали в чужбина. Мъжете са 6 509 (52.2%), а жените – 5963 (47.8%).

Чуждите граждани, пристигнали в област Стара Загора през наблюдавания период, са 1071. Мъжете са 522, или 48.7%, а жените – 549, или 51.3%.
#

социално споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн