Областният информационен център в Стара Загора обяви кой печели финансиране по процедура за местно развитие на селските райони

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

OIC - Stara Zagora 220На 31.01.2023 г. беше обявено класирането по Процедура BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Финансиране по процедурата от област Стара Загора ще получат:

* Сдружение „Местна инициативна група Гълъбово-Опан“
* Сдружение “Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”
* Сдружение „Местна инициативна група Раднево“
* Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Чирпан“
* Община Мъглиж

Целта на проектните предложения е разработването на Стратегии за Водено от общностите местно развитие за новия програмен период 2021 – 2027 г.

Пълният списък на одобрените проекти по Процедурата можете да намерите на Единния информационен портал ИСУН 2020 (eufunds.bg)

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Контакти:
Гр. Стара Загора
бул. „Митрополит Методи Кусев“ №9
Тел. 042/603 526
e-mail: oic.stz@gmail.com
www. eufunds.bg
Фейсбук: ОИЦ Стара Загора
#

jtdv
gerb

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн