Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през второто тримесечие на 2022 г.

Стара Загора ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

_NSIПо предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2022 г. се увеличават с 0.3% спрямо края на март 2022 г., като достигат 96.1 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ и „Други дейности“. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в дейностите „Строителство“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 30.1 и 13.8%.

В края на юни 2022 г. в сравнение с края на юни 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1.1 хиляди, или с 1.1%. Най-голямо намаление на наетите в абсолютно изражение се наблюдава в икономическата дейност „Преработваща промишленост“ – с 1.1 хил., а най-голямо увеличение – в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 0.2 хиляди. В процентно изражение най-значително е намалението в икономическата дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, а увеличението е най-голямо в „Операции с недвижими имоти“ и „Други дейности“.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за април 2022 г. е 1548 лв., за май – 1541 лв. и за юни – 1556 лева.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1548 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2022 г. с 11.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Операции с недвижими имоти“ – с 29.3% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 18.3%. Намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ с 4.9%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 4.5%.

Спрямо същия период на предходната година през второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 13.8%, като в обществения сектор нарастването е с 12.9%, а в частния – с 14.5%.

В сравнение с останалите области на страната, през второто тримесечие на 2022 г. област Стара Загора е на четвърто място по показателя средна работна заплата след областите София (столица) (2373 лв.), София (1645 лв), Враца (1570 лв.) и Варна (1566 лева).

54365575465653
#

spodelime


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн