Тракийски университет и БАТА АГРО организират съвместна кръгла маса

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

TrU-4Тракийски университет и БАТА АГРО организират съвместна кръгла маса на тема „Селското стопанство през перспективите на дигитализацията, технологиите и зеления преход: Регионални перспективи на глобални приоритети“, която ще се проведе на 20 май, 2022, планирана в рамките на годишното провеждане на изложението.

В дискусията ще вземат участие учени, бизнес-организации, представители на местна и държавна власт.

Кръглата маса ще се проведе в хибридна форма – присъствено – от 10:30 часа в Заседателна зала „Димитър Димов“, Ректорат и онлайн - https://us06web.zoom.us/j/88617418661

ПРОГРАМА

10:30 – 10:45

Откриване/ приветствие
Доц. д-р Добри Ярков, Ректор на Тракийски университет
Даниел Минев, Председател на УС на БАТА АГРО
Г-н Живко Тодоров, Кмет на Община Стара Загора
Проф. д-р Наско Василев, Областен управител, Стара Загора

10:45 – 11:30

Науката и образованието в полза на продоволствена сигурност, зелена
икономика, и интелигентен и устойчив селскостопански сектор
Проф. д-р Румен Томов, Доц. д-р Ценка Желязкова
Проект BG05M2ОP001-2.016-0022 “Модернизация на висшето образование по
устойчиво използване на природните ресурси в България” (NatuResEdu)
Доц. д-р Дарина Заимова, Доц. д-р Росен Димов, Доц. д-р Теодора Петрова
Проект BG05M2OP001-2.016-0009-C01 „Съвместен интегриран подход за
модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни
професионални направления от висшето образование чрез партньорство
между ТрУ, УНСС, Русенски университет и БСК /СИПМО -ТрУ/”

NatuResEdu

Доц. д-р Дарина Заимова
Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“
Проф. д-р Владислав Попов, Доц. д-р Стефка Атанасова
Национална научна програма „Интелигентно растениевъдство“
Проф. д-р Светлана Георгиева
“Greenanimo” – за устойчив растеж и зелено бъдеще чрез научен обмен и
иновации

11:30 – 11:45 Кафе пауза

11:45 – 12:30

Бизнес и инвестиции за устойчив и приобщаващ регионален растеж
Добри Митрев, Председател на УС на БСК
Веселин Балджиев, Управител на Аквапоникс България ЕООД
Росен Димов, GO-UP business incubator

12:30 – 13:00 Дискусия и обобщение на срещата
#

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн