Набират проекти по процедура “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

OPIC-EEГлавна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, обяви процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване от 03.05.2022 г. до 23.05.2022 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 136 226 120 лв. (969 651 309,16 евро) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Инструмента REACT-EU.

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 25 000 лв., а максималният – 150 000 лв. Максималният интензитет на помощта по настоящата процедура е 50%. Подкрепата по процедурата се предоставя при условията на режим de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Оценката на проектните предложения ще бъде извършена, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Допустими са кандидатите, които отговарят на следните условия:

Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

Да имат приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години.

Да са микро-, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия;

Да развиват своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).

В случай, че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ/ Мониторстат кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2020 г. е недопустим, проектното предложение се отхвърля. В случай че кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2020 г., не може да бъде определен въз основа на представените в НСИ данни, проверката ще се осъществява въз основа на данни от НСИ за 2019 г. В случай че кодът на основна икономическа дейност на кандидата и за 2019 г. е недопустим или не може да бъде определен въз основа на представените в НСИ данни, проектното предложение се отхвърля.

Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието:
* Микропредприятие, нетни приходи от продажби >= 210 000 лева
* Малко предприятие, нетни приходи от продажби >= 750 000 лева
* Средно предприятие, нетни приходи от продажби >= 3 000 000 лева

Допустимите дейности са насочени към подобряването на енергийната ефективност в предприятието и включват:

* Придобиване на активи, съгласно Списъка на допустимите категории активи и СМР – котли за топла вода и пара за отопление, горелки, котли за изгаряне на биомаса, инфрачервено лъчисто отопление, термопомпи за отопление и охлаждане, слънчеви системи за топла вода, енергийно-ефективни изолационни системи, автоматизирани системи за мониторинг на енергопотреблението и др.

* Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

* Инвестиции в системи, които произвеждат енергия, при условие че произвежданата от тях енергия е единствено за собствено потребление.

По процедурата са допустими следните разходи:

1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР, представляващи дълготрайни активи, включени в Списъка на допустимите категории активи.
2. Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.
2.1. Разходи за консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, които не надвишават 8 000 лв.
2.2. Разходи за консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, които не следва да надвишават 10 000 лв.

Допълнителна информация може да откриете тук и/или да се обърнете към Областния информационен център – Стара Загора.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
#

социални бутони


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн