Публично обсъждане на проекта на Споразумение за партньорство на Република България за 2021-2027 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

OIC - Stara Zagora 220Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството.

Документът се разработва от работна група с активното участие на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и други. В резултат от дейността на работната група и на компетентните ведомства бяха разработени няколко последователни проекта на Споразумението за партньорство, като последен вариант беше представен на службите на Европейската комисия за неофициални консултации през м. октомври 2021 г.

Настоящият вариант на документа е резултат от проведените преговори с Европейската комисия и отразяването на последно получените коментари от нейна страна в края на м. януари тази година. Техническите консултации с ЕК са приключени, като проектът на СП следва да бъде съгласуван на национално ниво, след което официално да бъде изпратен на Европейската комисия за одобрение.

Проектът на Споразумението за партньорство можете да намерите на Портала за обществени консултации strategy.bg и Единния информационен портал за ЕСИФ www.eufunds.bg.

Всички желаещи могат да се включат в обсъждането на Споразумението за партньорство  и да изпратят мнения и коментари в срок до 21 април 2022 г.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
#

социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн