Достъпът до интернет в Старозагорска област е малко под средния за страната

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

685796809634Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 г. показват, че 78.8% от домакинствата в област Стара Загора, при 83.5% средно за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 2.8 процентни пункта спрямо предходната година, съобщиха от отдел “Статистически изследвания – Стара Загора” към Териториално статистическо бюро – Югоизток.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2021 г. област Стара Загора се нарежда на 18-то място в страната. Най-висок е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Варна – 91.1%, а най-нисък в област Враца – 67.9%.

През 2021 г. 63.0% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област Стара Загора използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично.

Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените. През 2021 г. 66.9% от мъжете и 58.8% от жените в област Стара Загора използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично. И при мъжете, и при жените този дял е по-нисък от средния за страната, съответно с 8.2 и 14.0 процентни пункта.

Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Стара Загора през 2021 г. по образование. Докато 81.6% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 35.3% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 71.4%.

Резултатите показват, че през 2021 г. относителният дял на лицата от областта, използващи услугите на електронното правителство в България през последните 12 месеца, е 13.6% при средно 26.6% за страната. В отделните области този дял варира между 43.8% за област Благоевград и 6.9% – за област София.

Методологични бележки

Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно в България съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1013 на Европейската комисия. Изследването се финансира съвместно от НСИ и Европейската комисия съгласно подписано споразумение между двете институции. Основната му цел е получаване на надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво.

Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдение са всички обикновени домакинства и лицата в тях на възраст от 16 до 74 навършени години. През периода април – юни 2021 г. са анкетирани 4091 домакинства, избрани на случаен принцип, и 8796 лица в тези домакинства на възраст от 16 до 74 години. Методът на анкетиране е персонално интервю, проведено от анкетьор, служител на НСИ. Анкетната карта за 2021 г. съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно правителство, електронна търговия, е-умения, поверителност и защита на личната информация в интернет и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата. По време на изследването са събрани данни за три времеви интервала: към момента на интервюто; за последните три месеца преди интервюто и за последните 12 месеца преди интервюто.

Повече информация и данни от изследванията за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата, както и анкетна карта за изследването през 2021 г., могат да се намерят на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/2805) и в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=240).
#gerb

сподели ме


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн