550 безработни са постъпили на работа през октомври 2021 г. в област Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Biuro po truda sqПрез месец октомври 2021г.в област Стара Загора на работа са постъпили 550 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 437 лица, по мерки за заетост 17 лица, по програми за заетост са постъпили на работа 23 лица и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 73 лица.

134 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 188 са от групата на специалистите и 228 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 106 лица, със средно 303 и с основно и по-ниско 141 лица.

През м.октомври в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 502 свободни работни места, 394 от които са на първичен пазар на труда. По програми са заявени 91 свободни работни места, от тях 85 по ОП РЧР и 17 по мерки.

Равнището на безработица през м.октомври 2021г. е 3,87 % при 4,7 % за страната – за областта стойността намалява спрямо предходния месец с 0,03%. Спрямо м.октомври 2020г. равнището на безработица в областта е намаляло с 1,97 %/от5,84% на 3,87 %/. 

Към 31.10.2021г. броят на регистриранитебезработни лица в бюрата по труда от областСтара Загора е 5 717, като спрямо предходния месец /5 805/ еотчетено намаление с 88 души, а в сравнение с м.октомври 2020г.регистрираните безработни намаляват с 2 902 бр. /8 619през м. 10.2020г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Павел баня – 2,2%, Стара Загора – 2,6% и Казанлък – 2,9%, а с най-високо – общините Николаево – 31,6%. и Братя Даскалови – 22,8%.

Област Стара Загора е на 6-та позиция заедно с област Перник след София град, Варна, Габрово, Добрич и Бургас по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 1 029и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности.  Регистрираните от сектор „Услуги” са 37,9% /390/, 28,9% са регистрираните от сектор „Индустрия” /297/, от Аграрния сектор – 3,6% /37/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 305 – 29,6%.

През м.октомври 2021г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 3 343 жени/58,5%/и 2 374 мъже /41,5%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 29, а при мъжете намалението е с 59 броя.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 22,1% /1 264бр./ и от 50 до 54г. – 12,6% /723 бр./.

С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 1,08% /62 бр./.

Безработните над 50г. са 1 987 – 34,7% от общо регистрираните.

През м.октомври 2021г. регистриранитемладежи до 29г. общо са 741, като делът им е 13 % от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 14 бр. спрямо предходния месец /755/.

466356757678Регистрираните продължително безработни лицас престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 930 и съставляват 16,3% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява с 57лица /987/.

По образователна структура регистрираните безработни лица са:

С висше образование – 853 души и относителен дял 14,9%. Броят им спрямо предходния месец се увеличава с 18 лица /835/.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование, съставляват 41 % от цялата разглеждана съвкупност и са 2 346. Спрямо предходния месец се увеличават с 29лица /2317/.

Безработните с основно и по-ниско образование са 2 518 души или 44 %. Спрямо предходния месец  те намаляват със 135 лица /2 653/.

По професионална структура регистрираните безработни са:

- с работнически професии – 18,7 % /1 068 бр./;

- специалисти – 26,1% /1 492 бр./;

- без специалност и професия – 55,2% /3 157 бр./.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

По програми за заетост и обучениеработилите лица през месеца са 214.

По мерки за насърчаване на заетостта работилите лица за месеца са 85.

Проект „Запази ме +”

60 000 работещи ще получат подкрепа за запазване на заетостта си чрез мярката „Запази ме +”. От 11.11.2021г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по Проекта. Чрез новия дизайн на мярката освен на работодателите за техните работници и служители, вече и на самоосигуряващите се лица ще бъде оказана подкрепа чрез изплащане на компенсации. Подкрепата касае осигурените в икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването им с акт на държавен орган в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

Лицата могат да получават компенсации за периода на ползване на неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от КТ след 29.10.2020г., но за не повече от 90 дни през 2021г. Компенсациите са дължими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 07.09.2021г. и не по-късно от 31.12.2021г. Месечният размер на компенсацията на всяко лице ще се определя в съответствие с чл.2 от ПМС № 328 от 14.10.2021г. и не може да надвишава 80 на сто от осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя за съответния месец.

Обръщаме внимание, че ако родител получава месечна целева помощ (по реда на чл. 16 б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане), предоставена от Агенцията за социално подпомагане, то няма право на компенсация по реда на ПМС № 328 от 14.10.2021г.

Заявлението за включване в новия дизайн на мярката „Запази ме +”, както и приложенията към него се подават само чрез електронна платформа от работодателите, чиито работници и служители желаят да получават компенсации, и от  самоосигуряващите се лица. Подробна информация за условията по Проекта може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта.

„Запази ме +” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, както и финансовия механизъм REACT-EU, и по реда на Постановление на Министерски съвет № 328 от 14.10.2021г. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по Проекта е 100 000 000 лева.
#

spodelime.com


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн