“Мини Марица-изток” ЕАД: Съобщение за провеждане на конкурс за предоставяне на кредит (заем)

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

MMI Mariza-iztok centrala Radnevo 2„Мини Марица изток” ЕАД, гр. Раднево, организира конкурс за предоставяне на заеми (кредити) за дружеството с предмет: „Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт, с лимит до 10 000 000,00 лева (словом: десет милиона лева), предназначен за финансиране на текущата дейност на „Мини Марица- изток“ ЕАД, град Раднево“, разделен на две обособени позиции:

- Обособена позиция № 1 – „Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 5 000 000,00 лв. (словом: пет милиона лева), за текущи плащания на задължения към доставчици и други оперативни нужди“;

- Обособена позиция № 2 – „Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 5 000 000,00 лв. (словом: пет милиона лева), за плащания на задължения към персонала, плащане на публични задължения (данъци, осигуровки) и други оперативни нужди.

Срок за получаване на офертите: 15.00 часа на 08.11.2021 г.

Обявата и образците са публикувани в Профил на купувача (след 15.04.2016), в Раздел Обяви/Покани. Адрес на Профил на купувача - https://www.marica- iztok.com/aop2.php?mode=0

За допълнителна информация: тел. 0417/ 8 33 05; вътрешен 40 23 (Виолета Тотева – експерт търговия, отдел „Търговски”).

MMI
#

сподели ме


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн