614 безработни са постъпили на работа през август 2021 г. в област Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

През месец август 2021 г.в област Стара Загора на работа са постъпили 614 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 498 лица, по мерки за заетост 6 лица, по програми за заетост са постъпили на работа 10 лица и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 100 лица.

115 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 197 са от групата на специалистите и 302 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 114 лица, със средно 307 и с основно и по-ниско 193 лица.

През м.август в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 806 свободни работни места, 643 от които са на първичен пазар на труда.  По програми са заявени 152 свободни работни места, от тях 127 по ОП РЧР и 11 по мерки.

Равнището на безработица през м.август 2021г. е 4,1% при 4,9% за страната – за областта стойността намалява спрямо предходния месец с 0,1%. Спрямо м.август 2020г. равнището на безработица в областта е намаляло с 2,7% /от6,8%/. 

Към 31.08.2021г. броят на регистриранитебезработни лица в бюрата по труда от областСтара Загора е 6 052, като спрямо предходния месец /6 211/ еотчетено намаление със 159 души, а в сравнение с м.август 2020г.регистрираните безработни намаляват с 3 966 бр. /от 10 018през м. 08.2020г. на 6 052 лица през 2021г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора – 2,6% и Казанлък – 3,1%, а с най-високо – общините Николаево – 36%. и Братя Даскалови – 25,1%.

Област Стара Загора е на 6-та позиция след София град, Варна, Габрово, Бургас и Добрич по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

565676478Новорегистрираните безработни лица през месеца са 940и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности.  Регистрираните от сектор „Услуги” са 36,7% /345/, 27,5% са регистрираните от сектор „Индустрия” /259/, от Аграрния сектор – 4,4% /41/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 295 – 31,4%.

През м.август 2021г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 3 447 жени/57%/и 2 605 мъже /43%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 65, а при мъжете намалението е с 94 броя.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 22,9% /1 384 бр./ и от 50 до 54г. – 12,4% /751 бр./.

С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 1,4% /86 бр./.

Безработните над 50г. са 2 135 – 35,3% от общо регистрираните.

През м.август 2021г. регистриранитемладежи до 29г. общо са 804, като делът им е 13,3% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 9 бр. спрямо предходния месец /813/.

Регистрираните продължително безработни лицас престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 1 057 и съставляват 17,5% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява с 19лица /1 076/.

По образователна структура регистрираните безработни лица са:

С висше образование – 853 души и относителен дял 14,1%. Броят им спрямо предходния месец се увеличава със 7 лица /846/.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование, съставляват 39,3% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 380. Спрямо предходния месец намаляват с 20лица /2 400/.

Безработните с основно и по-ниско образование са 2 819 души или 46,6%. Спрямо предходния месец  те намаляват със 146  лица /2 965/.

По професионална структура регистрираните безработни са:

- с работнически професии – 18,8% /1 136 бр./;

- специалисти – 24,4% /1 480 бр./;

- без специалност и професия – 56,8% /3 436 бр./.

#

spodelime


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн