Възраждане предлага запазването на ТЕЦ “Марица-изток 2″ и “Мини Марица-изток” чрез технология с водовъглищно гориво

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

TEC-2_3Ние от Възраждане смятаме, че България трябва да е суверенна държава. За нас развитието на икономиката на страната ни е от съществено значение както на регионално, така и на национално ниво.

Енергетиката e един от най-важните структуроопределящи отрaсли на стопанството. От развитието ? до голяма степен зависи и развитието на основните промишлени отрасли, селското стопанство, транспорта и осигуреността на населението и бизнеса с икономически достъпна електроенергия.

В по-ранни публикации нашите енергийни експерти обърнаха внимание, че България ще e една от най засегнатите от прилагането на Зелената сделка. Да припомним, че този замисъл на ЕС цели и създаването на въглеродно неутрална и кръгова икономика до 2050 г. За нас това ощетяване е вече факт.

Неведнъж сме насочвали общественото внимание към представения през месец юли тази година от служебното правителство „Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България“ по линия на европейската Зелена сделка. В него се предвижда до три години да се ликвидират двете държавни дружества ТЕЦ “Марица-изток 2″ ЕАД (в която са вложени стотици милиони левове, за да отговаря на всички европейски екологични изисквания) и “Мини Марица-изток” ЕАД, както и да се изгради на площадката на ТЕЦ “Марица-изток 2″ ЕАД нова частна парогазова централа до 2030 г.

Бъдещият частен собственик на парогазовата централа ще трябва да осигури собствени средства от 680 млн. лв, като ще получи безвъзмездно 1 млрд. лв от държавата и най-вероятно ще придобие всички активи на държавното дружество ТЕЦ “Марица-изток 2″ ЕАД, които възлизат на милиарди левове.

Затова ние се питаме: за некомпетентност ли става въпрос, или за нечии политико-корпоративни интереси. По-скоро второто е верният отговор. На всички е ясно, че от десетилетия има апетити от страна на местни фирми и чуждестранни групи с неясен произход за придобиване на държавните активи в енергетиката на възможно най-ниски цени.

Във връзка с бъдещото изграждане на новата частна парогазова централа и ликвидирането на двете държавни дружества ТЕЦ “Марица-изток 2″ ЕАД и “Мини Марица-изток” ЕАД, отправяме следните въпроси към служебното правителство на Република България и очакваме адекватни отговори:

* Запознати ли сте със социологическо проучване, проведено от Националния център за парламентарни изследвания през месец септември 2020 г., според което мнозинството български граждани очакват развитието на енергетиката у нас и нейното управление да бъде по-скоро отговорност на държавата?

* С колко милиарда кубически метра годишно ще се увеличи вносът на природен газ?

* Как ще се компенсира външнотърговският дълг от вноса на природен газ?

* Има ли доклад от оценка на въздействието, включващ: екологичните, социалните и икономическите последици, както и последиците за малките и средните предприятия и конкурентоспособността?

* Ще бъде ли сигурна, устойчива, конкурентоспособна и икономически достъпна електроенергията за домакинствата и бизнеса?

* Как ще бъдат компенсирани съкратените работници в ТЕЦ “Марица-изток 2″ ЕАД и “Мини Марица-изток” ЕАД?

* Не е ли по-добре да гарантираме своята национална енергийна сигурност и независимост (въглищата все още осигуряват над 40% от общото производство на електроенергия) чрез прилагане на чисти въглищни технологии?

Възможно е изграждане на инсталации за производство на водовъглищно гориво (ВВГ) и изгарянето им в съществуващите енергийни котли в комплекса (приложени в редица страни като Австралия, Австрия, Канада, Китай, Италия, Япония, Швеция, Русия, САЩ и др).

Използването му в ТЕЦ „Марица-изток 2″ ЕАД би довело до редица ползи:

1. По-евтино е от природния газ.
2. Емисиите на вредните вещества при изгаряне, замерени от акредитирани лаборатории и Министерство на околната среда и водите (МОСВ), са далеч под действащите норми.
3. Може да се изгаря във всички съществуващи горивни инсталации.
4. Може да се произвежда във всеки ТЕЦ в количество, каквото е потребно.
5. Дава шанс за дългогодишно използване на местните въглищни ресурси.
6. Може да се внедри много скоро, преди 2025 г.

ВВГ може да се разглежда като свързваща технология на чисти въглища за преоборудване на съществуващи конвенционални котли, работещи с изкопаеми горива, която е предшественик на водородната икономика на бъдещето.

* Газификация на въглищата. Известните промишлени методи са: LURGI, WINKLER, COPPERS, TEXACO, EXXON, MOLTEN SALT, SHELL;
* Система за улавяне и съхранение на въглероден двуокис (CCS).

Ние от Възраждане смятаме, че българската енергетика следва да се ориентира към опазване на климата чрез възможно най-ефективно използване на местните енергийни ресурси, поради което настояваме да се представи нов, преработен „Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България“, като в него ясно е посочено запазване на минноенергийния комплекс “Марица-изток” чрез прилагане на чисти въглищни технологии.
#

социални бутони


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн