Информация за пазара на труда в област Стара Загора януари-юни 2021 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

5465675765ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ–ЮНИ 2021 ГОДИНА ОТЧИТАМЕ СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА:

1.Средномесечен брой безработни – 7 226. 

2.Равнище на безработица – 4,9%. 

Спрямо същия период на 2020г. броят на безработните лица намалява  с 1 874 /от 9 100 на 7 226/, равнището на безработица намалява с 1,3% /от 6,2% на 4,9%/.

3.Постъпили на работа лица – общо 4 747,

от тях:

- на първичен пазар на труда – 3 846,

- чрез субсидирана заетост – 901.

На първичен пазар на труда са устроени 579 младежи до 29 години вкл., 1 184 лица на възраст над 50 години, 80 лица с намалена работоспособност, 340 продължително безработни лица и 390 лица, самоопределили се като роми.

4.Обявени свободни работни места – общо 4 883,

от тях: 

- на първичен пазар на труда – 3 782,

- за субсидирана заетост – 1 101.

5.Заети работни места на ППТ – 2 364,

от тях: 

- с работническа професия – 1 092,

- специалисти- 231.

6.Включени в програми за заетост – 410.

Работили лица през периода средно месечно – 227.

7.Включени в мерки за заетост и обучение – 33.

Работили лица през периода средно месечно – 143.

 

920 БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА СА ПОСТЪПИЛИ НА РАБОТА

ПРЕЗ М.ЮНИ 2021 Г. В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

 

През месец юни 2021г.в област Стара Загора на работа са постъпили 920 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 659 лица, по мерки за заетост 7 лица, по програми за заетост са постъпили на работа 77 лица и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 177 лица.

242 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 318 са от групата на специалистите и 360 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 179 лица, със средно 522 и с основно и по-ниско 219 лица.

През м.юни в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 1 151 свободни работни места, 902 от които са на първичен пазар на труда.  По програми са заявени 242 свободни работни места – от тях 163 по ОП РЧР, по мерки – 7.

Равнището на безработица през м.юни 2021г. е 4,3 на сто при 5,2 на стоза страната – за областта стойността намалява спрямо предходния месец с 0,3%. Спрямо м. юни 2020г. равнището на безработица в областта е намаляло с 3,1% /от7,4% през юни 2020г. на4,3%/.

Към 30.06.2021г. броят на регистриранитебезработни лица в бюрата по труда от областСтара Загора е 6 304, като спрямо предходния месец /6 745/ еотчетено намаление с 441 души, а в сравнение с м.юни 2020г.регистрираните безработни намаляват с 4 672 бр. /от 10 976през 2020г. на 6 304 лица през 2021г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора – 2,7% и Павел баня – 3,6%, а с най-високо – общините Николаево – 33,8%. и Братя Даскалови – 27,1%.

Област Стара Загора е на 6-та позиция след София град, Варна, Габрово, Бургас и Добрич по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 982и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните отсектор „Услуги” са 39% /383 бр./, 28% са регистрираните от сектор „Индустрия” /275 бр./, а от Аграрния сектор са 3,5% /34 бр./. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца, са 290 – 29,5%.

През м.юни 2021г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 3 584 жени/56,9%/и 2 720 мъже /43,1%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 289, а при мъжете намалението е със 152 броя.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 23,5% /1 485 бр./ и от 50 до 54г. – 12,2% /771 бр./.

С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 1% /66 бр./.

Безработните над 50г. са 2 256 – 35,8% от общо регистрираните.

През м.юни 2021г. регистриранитемладежи до 29г. общо са 804, като делът им е 12,8% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 66 бр. спрямо предходния месец /870/.

Регистрираните продължително безработни лицас престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 1 087 и съставляват 17,2% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява с 84лица /1 171/.

По образователна структура регистрираните безработни лица са:

С висше образование – 876 души и относителен дял 13,9%. Броят им спрямо предходния месец намалява с 98 лица /974/.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование, съставляват 40,2% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 535. Спрямо предходния месец намаляват с 237 лица /2 772/.

Безработните с основно и по-ниско образование са 2 893 души или 45,9%. Спрямо предходния месец намаляват със 106 лица /2 999/.

По професионална структура регистрираните безработни са:

- с работнически професии – 19% /1 200 бр./;

- специалисти – 24,9% /1 569 бр./;

- без специалност и професия – 56,1% /3 535 бр./.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

По програми за заетост и обучениеработилите лица за месеца са 202.

По мерки за насърчаване на заетостта работилите лица за месеца са 75.

Агенцията по заетостта стартира процедура за кандидатстване на работодатели по мярката, придобила популярност като 60/40. Изплащането на средства за запазване заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение ще продължи и за месеците юни и юли. Това е регламентирано по реда на Постановление № 151 от 03.07.2020 г., което за този период е изменено и допълнено с Постановление на МС № 213, публикувано в брой 56 на Държавен вестник от 06.07.2021 г.

През периода юни-юли 2021 г. ще се подкрепя запазването на заетостта в предприятия, осъществяващи икономическа дейност в посочените в ПМС 151/2020 г. сектори, чиито средномесечни приходи от продажби през 2020 г. са намалели в сравнение с 2019 г.

Регламентираната подкрепа за новия етап вече ще се определя на база осигурителния доход на работниците и служителите за месец април 2021 г. Тя се запазва в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски на всяко заето лице в предприятия, чиито приходи от продажби са намалели с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който се предоставя подкрепата спрямо същия месец от 2019 г. Финансова подкрепа в размер на 50% се предоставя за запазване на заетостта на работещите в предприятия, чиито приходи от продажби през сравняваните периоди са намалели с не по-малко от 30 на сто. За учредените след 1 юни 2019 г. спадът на приходите за месеца, за който кандидатстват, ще се определя спрямо средномесечните приходи за 2020 г.

Средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно, като подаването на документите ще бъде допустимо само в рамките на месеца, следващ изтеклия месец, за който се кандидатства. Работодателите, които желаят да получат подкрепа за двата месеца, ще могат да кандидатстват последователно, ползвайки едни и същи формуляри и образци на документи за двата месеца.

И при този етап на мярката 60/40, заявлението и документите за изплащане на средства по реда на Постановлението се подават в Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването им! Заявления и придружаващите ги документи могат да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, да се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор, както и да се представят на място в съответното бюро по труда.

Информация за работодателите, процедура за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване, са публикувани на електронния сайт на Агенцията по заетостта, в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта”. Запозналите се с публикуваните документи могат да получат допълнителна информация и във всяка дирекция „Бюро по труда” в страната.

#

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн