ВиК – Стара Загора направи в Чирпан първа копка на мащабен проект за 122 млн. лв. по рехабилитация на мрежата в цялата област

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

P1430458P1430449Проектът с референтен № BG16M1OP002-1.016-0013 по Оперативна програма “Околна среда” ще се реализира до края на 2023 г. в градовете Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево.

Първата копка по изпълнението на проекта беше направена днес в Чирпан след водосвет, отслужен от Старозагорския митрополит Киприан, в съслужие с духовници от Старозагорската епархия.

Инвестиционното намерение в Чирпан включва спиране на водоизточника “Текира” поради влошено качество на водата и реконструкция на участък от довеждащия водопровод от водоизточник “Марица” с обща дължина 5341 м. В обхвата му ще се включат и захранващи връзки към два водоема с цел осигуряване на по-добро качество на водата и достатъчно количество питейна вода за Чирпан.

P1430443P1430455По време на церемонията по откриването на проекта в присъствието на зам.-областния управител Димитър Драчев управителят на ВиК ЕООД – Стара Загора инж. Румен Райков припомни, че стремежът към реализация му датира още от 2014 г. Той благодари за усиления труд на всички, свързани с предварителните прединвестиционни проучвания и проектирането. “Познаваме хората, с които ще работим по реализирането на проекта, като изключително качествени. Нямам никакви съмнения, че ще завършат успешно всичко предвидено” – каза той, като уточни, че предстоящата реконструкция на водопроводната мрежа в централната част на Стара Загора се очаква да снижи загубите на вода допълнително с 4-5%.

Ръководителят на проекта инж. Андон Тонев сподели допълнителни подробности от предстоящите задачи. Чирпан се водоснабдява от 1928 г. от водоизточник “Текира”, като впоследствие се изгражда и водоизточник “Марица” с централна помпена станция, тласкател и резервоари, изградени 1981 г. За съжаление по тогавашната технология тласкателят е направен с високоаварийни етернитови тръби, но това е била единствената възможност за времето. Впоследствие, като се установяват сериозни загуби на вода, се правят няколко реконструкции. Тръбите са подменени със стъклопластови и полиетиленови. “Днес стартираме реконструкцията на последния участък от този дълъг 10.5 километра тласкател. Сега ще направим 5.5 километра с полиетиленови тръби, с което ще приключим окончателно реконструкцията му и се надяваме че няма да имаме проблеми повече нито с качеството на водата, нито с прекъсвания на водоподаването за Чирпан” – каза инж. Тонев. По думите му към градската канализационна мрежа в Чирпан ще бъдат добавени няколко колектора, които на практика са вторият етап от водния цикъл на Чирпан, след като съвсем скоро беше открита пречиствателната станция на града. За момента тя поема около 40% от всички събрани отпадъчни води. Проектът, който сега ще се реализира, ще даде възможност пречиствателната станция да поеме 100% от тях.

Ръководител на строителната фирма-изпълнител на обекта “Хидрострой” АД е инж. Николай Пашов.

Кметът на Община Чирпан Ивайло Крачолов окачестви като изключително важен започващия голям инфраструктурен проект. “Надявам се, че с тези инвестиции ще имаме вече много по-качествена вода и че ще спрат безконечните аварии, особено по големия тласкател, който създаваше огромен дискомфорт на жителите на нашия град през последните години. Фактът, че този огромен проект за цялата област стартира в Чирпан, е много ясен сигнал за нас. Познавам възможностите на ръководството на ВиК и на фирмата-изпълнител и съм сигурен, че след няколко месеца ще имаме една изцяло подобрена водна инфраструктура” – каза Ивайло Крачолов.

*
P1430430P1430435Общата стойност на проекта възлиза на 121 996 236,26 лв., от които:
76 217 148,61 лв. представляват безвъзмездно финансиране от Кохезионния фонд,
13 450 085,04 лв. е делът на националното съфинансиране от държавния бюджет,
11 996 296,57 лв. е собственият принос по проекта на ВиК ЕООД Стара Загора,
заедно с 20 332 706,04 лв недопустими разходи за ДДС.

Средствата за собствения принос на бенефициента се осигуряват чрез договор за заем с ЕBRD (Европейска банка за възстановяване и развитие). Финансовият ресурс по този договор се осигурява по силата на споразумение между EBRD и инвестиционна структура за управление на средствата от ЕСИФ в следното съотношение: Европейска банка за възстановяване и развитие – 61% (3 700 000 EUR) и Фонд на фондовете 39% (2,4 млн. евро).

Мащабният проект, финансиран по ОП “Околна среда“ 2014-2020, включва общо 12 обекта за четирите агломерации и внедряването на нови технологии за мониторинг и управление на мрежата.

За агломерация Стара Загора са предвидени 5 обекта. Два от тях засягат конкретно града и включват подмяната на 40 538 m водопроводна мрежа в комбинация с управление на налягането, за постигането на което ще се обособят общо 14 DMA зони в централните квартали на града. Ще бъде реконструирана и 16 627 m от канализационната мрежа на града. Двата обекта обхващат следните зони:
- северно от бул. Цар Симеон Велики до ул. Августа Траяна, между бул. Патриарх Евтимий и ул. Д-р Тодор Стоянович;
- кварталите Три чучура-юг, Три чучура-център и Казански;
- южно от бул. Цар Симеон Велики ще бъдат подменени главните канализационни колектори.
Третият от проектите включва рехабилитацията на 4126 m от съществуващия довеждащ водопровод за западните квартали на града от основния напорен резервоар на гр. Стара Загора.
Към същата агломерация е включен и обектът за реконструкция на 7343 m от един от главните довеждащи водопроводи за град Стара Загора от водоизточник „Дунавци“, както и проект за реконструкция и дооборудване на ПСОВ – Стара Загора.

За Казанлък инвестицията предвижда реализацията на 2 обекта. Единият обхваща реконструкцията на основния довеждащ водопровод от водоизточник „Сахране“ с обща дължина 12 446 m, който доставя повече от 50% от необходимото водно количество за града. Вторият обект засяга рехабилитацията на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Казанлък – за целта ще бъдат реконструирани 20 476 m водопроводна мрежа, като ще бъдат засегнати зоните южно от бул. Княз Ал. Батенберг, от кв.Кармен на изток до бул. Първи Май на запад, южно от ул. Пейо Яворов, от бул. Първи Май на изток до ул. Цар Освободител на запад, както и зоната северно от бул. Княз Ал. Батенберг до парк „Тюлбето“. Ще бъдат подменени и 844 m от съществуващ канализационен колектор по ул. Севтополис, в който се заустват отпадъчни води на част от града и от други населени места – Шипка, Шейново, Хаджидимитрово и Крън.

P1430429Обект 1 и 2 – Реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Стара Загора – южна и северна част
Инвестиционното намерение за гр. Стара Загора включва подмяна на 40 358 метра водопроводна мрежа в комбинация с управление на налягането, за постигането на което ще се обособят общо 14 DMA зони в централните квартали на града.

Ще бъде реконструирана и 16 627 м от канализационната мрежа на града. Целта е разтоварване на мрежата и предпазването й от препълване при интензивни дъждове.

* * *
Обект 3 – Разпределителен водопровод от водоем V=11 000 куб.м до облекчителна шахта №9
Обектът включва реконструкция на 4126 м от съществуващия довеждащ водопровод за западните квартали на града от водоем V=11 000 куб.м до облекчителна шахта №9.

* * *
Обект 4 – Външен довеждащ водопровод от ВС “Стара Загора-Дунавци” в участъка от събирателната шахта на водоизточниците до пресичанета на пътя Казанлък – яз. “Копринка”.

* * *
Обект 5 – Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Казанлък
В рамките на проекта за Казанлък ще бъде реализирана подмяна на често авариращата и компрометирана част от мрежата в комбинация с управление на налягането. Предвижда се в централните квартали на Казанлък да се реконструира 20 476 м водопроводна мрежа и да се обособят общо 3 DMA зони – затворени части от мрежата, в които с точност се измерва подадената и консумираната вода и се регулира входящото налягане. Проектът също така включва реконструкция на 844 м от съществуващ канализационен колектор. В него се заустват отпадъчни води от други населени места – Шипка, Шейново, Хаджидимитрово и Крън.

* * *
Обект 6 – Външен довеждащ водопровод от събирателна стая “Сахране” до водоем V=2000 куб.м на ЦПС – Казанлък
Предвижда се реконструкция на един от двата основни довеждащи водопровода на Казанлък с обща дължина 12 446 м, който доставя повече от 50% от необходимото водно количество за града.

* * *
Обект 7 – Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Чирпан
Съществуващата вътрешна водопроводна мрежа на гр. Чирпан е строена през 50-60 те години на миналия век. Изпълнена е основно от етернитови и стоманени тръби, които са амортизирани и предизвикват чести аварии. Водопроводите изпълнени от ПЕВП представляват малък процент от водоснабдителната система на града.

Същевременно следствие от високата стойност на мангана в подавана вода през един доста дълъг период от време, в цялата външна и вътрешна водопроводна мрежа на гр. Чирпан има отлагания от манган, които неминуемо водят до замътване на водата след отстраняване на аварии. Има участъци от водопроводната мрежа на града, които са с проблеми относно нормалното налягане. Към настоящия момент дължината на цялата градска разпределителна мрежа е около 63,40 км.

Идейното решение за реконструкцията на водопроводната мрежа на гр. Чирпан включва зониране на града, като се оформят три зони – висока зона и две ниски зони. Общата дължина на предвидената реконструкция е 989 m.

Канализационната система не отговаря на Директива 91/271/ЕЕС и следва да бъде реконструирана така, че да поеме всички отпадъчни води от гр. Чирпан и да ги отведе до новоизградената градска пречиствателна станция.

Инвестицията включва общо 1961 м канализационна мрежа, голямата част от която е нови колектори. Част от проекта е и нова канализационна помпена станция.

Стойността на проектите за агломерация Чирпан за извършването на строителството е малко над 6 050 000 лв. без добавената стойност на съпътстващите строителството дейности като Строителен Надзор, Управление и т.н.

* * *
Обект 8 – Външен довеждащ водопровод от водоизточник „Марица“ от км. 4+ 943 до водоем V = 6 500 m3 гр. Чирпан
Водоснабдителна система „Чирпан“ включва два водоизточника и захранва помпено гр. Чирпан.

Водоизточник “Текира” е изграден през 1928 г., но в началото на 60-те години вече не може да покрива нарасналите нужди на населението и се налага намирането на алтернативно водоснабдяване за града.

През 1981 година се въвеждат в експлоатация съоръженията, част от ВС“ Марица“.

Проектното решение на настоящия проект включва спиране на водоизточник „Текира“ поради влошени качества на водата и реконструкция на участък от довеждащият водопровод на водоизточник „Марица“ с обща дължина 5 341 m.

В обхвата на инвестиционното намерение ще се включат и захранващи връзки към водоеми V=400 m3 и V=1250 m3. Целта е осигуряване на добра по качество и достатъчна по количество питейна вода за гр. Чирпан.

* * *
Обект 9 – Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр. Раднево
Предвидена е подмна на 2258 м от главен водоснабдителен клон на разпределителната мрежа на града, който е напълно амортизиран.

* * *
Обект 10 – Външен довеждащ водопровод от водна кула “Ковач” до РШ “Знаменосец” за гр. Раднево
Гр. Раднево се захранва от водоснабдителна система “Марица-изток”, която включва 4 водоизточника. Авариите в довеждащия водопровод от двата водоизточника – “зЗемлен” и “Ковач”, в участъка от напорния водопрвод от водна кула “Ковач” до РШ “Знаменосец” налагат реконструкция на 3747 метра от него.

* * *
Обект 11 – Изграждане на нови дълбоки тръбни кладенци в землищата на с. Хан Аспарухово и с. Горно Ботево
ВиК ЕООД – Стара Загора предприема изграждането на 8 нови дълбоки тръбни кладенци, за да осигури устойчивост в качеството и количеството на питейната вода във ВС “Марица-изток”. Целта е поддържане в норми концентрацията на нитрати в питейната вода в съответствие с Директива 98/83/ЕО.

Продължителността на проекта е 54 месеца.

Очаквани резултати:

Повишено качество на предоставяните услуги, включително намаляване на предпоставките за наводняване, постигане на съответствие с европейски директиви по отношение на опазване на здравето на населението и околната среда; намаляване на разходите за експлоатация; модернизиране на ситемите за следене на съоръженията.
#

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн