Над 261 000 електронни дела са регистрирани в Единната информационна система на съдилищата

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

_Bulgaria 300Общият брой на регистрираните електронни дела в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) достигна 261 514. Това стана ясно по време на представянето на проекта във Висшия съдебен съвет. Системата беше пусната в експлоатация на 25 юни 2020 г. и обхваща всичките 153 съдилища в България (районни съдилища, окръжни съдилища, апелативни съдилища, Специализиран наказателен съд, Апелативен специализиран наказателен съд, военни съдилища, Апелативен военен съд и Върховен касационен съд). 69% от регистрираните дела са граждански, 28% са наказателни, а останалите търговски и фирмени. Системата работи с пълната си функционалност във всички съдилища.

Важно е да се отбележи, че според заложените в проекта по Оперативна програма „Добро управление“ цели до 2023 г. в ЕИСС трябва да се образуват 250 000 дела, а броят им беше достигнат още на първата година от работата на системата. До този момент в ЕИСС са регистрирани 9928 потребители, сред които 1947 съдии, 4352 съдебни служители, 3046 съдебни заседатели и 583 съдебни призовкари.

“Чрез ЕИСС създадохме така необходимите технически средства и предпоставки за унифициране на работните процеси и прилагане на единни правила за работа и практики при управление на делата“, каза Снежанка Смилкова, ръководител „Информационни и комуникационни технологии“ в „Информационно обслужване“ АД. По думите й системата позволява делата да се проследяват в реално време, още преди реално хартиените дела да са получени в съответния съд. ЕИСС осигурява прозрачност, публичност и проследимост при управление на съдебните дела, оптимизирано и надеждно управление на делата по електронен път, с гарантиране на необходимата информационна сигурност за защита на информацията.

ЕИСС е информационна система за управление на съдебните дела, която обединява цялостния процес по управление на делата. Това включва регистриране на иницииращите документи, образуване на делото, случайно разпределение на съдия-докладчик, управление на заседанията, постановяване и обезличаване на актовете, съдебна статистика, натовареност на съдиите, финансово управление на делата, управление на дейността по призоваване и т.н.

Системата позволява централизирано съхранение на дела в електронен формат, с което се съкращава значително времето за създаване и управление на електронна папка на дело. При движение на делото между инстанциите създадените електронни папки на делата само се „прехвърлят“ към следваща инстанция, което спестява значително работа във всеки следващ съд, в който постъпва делото. Тя предоставя възможност за отдалечена работа от всяка точка на света през защитен канал с високо ниво на сигурност. Достъпът до системата става единствено чрез квалифициран електронен подпис (КЕП).

ЕИСС предоставя възможност за улеснен достъп на страните до съдебните дела през Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). За сравнение, от влизането в експлоатация на ЕИСС, интересът към електронния портал се е увеличил двойно. За периода 2015-2020 г. регистрираните потребители са 3100, а към юли 2021 г. те надвишават 6 800, което показва, че с въвеждането на ЕИСС, достъпът на гражданите до правосъдната система се е увеличил значително.

Информационната система на съдилищата повишава ефективността на работата на магистрати и съдебни служители чрез спестяване на време и оптимизиране на работния процес, в условията на електронно правосъдие. Чрез нея значително се подобрява ефективността на съдебната администрация и се намалява времето за обработка на делата.

За първи път в съдебната система е въведена информационна система, която предоставя директен достъп до данни и информация от основни информационни системи и първични регистри на държавната администрация, както и други системи на съдебната система. Системата осигурява улеснен достъп в реално време до данни от други информационни системи, сред които са Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), Единният портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), Системата за електронно призоваване и съобщаване (СЕПС), Информационната система за производства по несъстоятелност (ИСПН), Електронният публичен регистър на отводите (ЕПРО) и др.

Сред най-значимите ползи за гражданите от ЕИСС са защита на правата им чрез осигуряване на публичност, прозрачност и проследимост, спестяване на време и средства за получаване на актуална информация за съдебните дела и др.

* * *
За „Информационно обслужване“ АД
„Информационно обслужване“ АД е българският национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. „Информационно обслужване АД“ е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за България. Дружеството е лидер на българския пазар в разработването, внедряването и поддържането на нови технологични решения. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България и е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия. „Информационно обслужване“ АД разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. В дружеството работят над 580 висококвалифицирани експерти в различни области на ИКТ сектора. Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015 за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013 за управление на информационната сигурност, ISO/IEC 20000-1:2011 за управление на предоставяните ИТ услуги и LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати.
#svz

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн