877 безработни са постъпили на работа през април 2021 г. в област Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Biuro po truda 2През април 2021г.в област Стара Загора на работа са постъпили 877 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 715 лица, по програми, финансирани от Държавния бюджет – 23 (по мерки – 7, по програми – 16) и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 139 лица.

225 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 333 са от групата на специалистите и 319 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 187 лица, със средно 532 и с основно и по-ниско 158 лица.

През месец април в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 958 свободни работни места, на първичен пазар на труда – 687, а за субсидирана заетост – 271 работни места, от които 30 – по мерки за заетост и обучение, финансирани от държавния бюджет и 230 работни места по схеми на ОП РЧР.

Равнището на безработица през м.април  2021г. е 4,8 на сто при 6,11 на стоза страната – за областта стойността намалява спрямо предходния месец с 0.3%. Спрямо м.април 2020г. равнището на безработица в областта е намалял с 2,7% /от7,5% през април 2020г. на4,8%/.

Към 30.04.2021г. броят на регистриранитебезработни лица в бюрата по труда от областСтара Загора е 7 154, като спрямо предходния месец /7 493/ еотчетено намаление с 339 души, а в сравнение с м.април 2020г.регистрираните безработни намаляват с 3969 бр. /от 11 123през 2020г. на 7 154 лица през 2021г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора – 3,1% и Гълъбово – 3,8%, а с най-високо – общините Николаево – 31,5%. и Братя Даскалови – 28,2%.

Област Стара Загора е на 4-та позиция след София – град, Габрово и Варна  по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 1 000 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните отсектор „Услуги” са 39,6% /396 бр./, 30% са регистрираните от сектор „Индустрия” /300 бр./, а от Аграрния сектор са 3,5% /35 бр./. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца, са 269 – 26,9%.

През м.април 2021г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 4 134 жени/57,8%/и 3 020 мъже /42,2%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 226, а при мъжете намалението е със 113 броя.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 23,3% /1 668 бр./ и от 50 до 54г. – 12,5% /897 бр./.

С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,9% /66 бр./.

Безработните над 50г. са 2 565 – 35,9% от общо регистрираните.

През м.април 2021г. регистриранитемладежи до 29г. общо са 906, като делът им е 12,7% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 40 бр. спрямо предходния месец /946/.

Регистрираните продължително безработни лицас престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 1 202 и съставляват 16,8% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им нараства със 125лица /1 077/.

По образователна структура регистрираните безработни лица са:

С висше образование – 1 034 души и относителен дял 14,4%. Броят им спрямо предходния месец намалява със 73 лица /1 107/.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование, съставляват 43,5% от цялата разглеждана съвкупност и са 3 110. Спрямо предходния месец намаляват с 287 лица /3 397/.

Безработните с основно и по-ниско образование са 3 010 души или 42,1%. Спрямо предходния месец нарастват с 21 лица /2 989/.

По професионална структура регистрираните безработни са:

- с работнически професии – 20,8% /1 490 бр./;

- специалисти – 26,1% /1 869 бр./;

- без специалност и професия – 53,1% /3 795 бр./.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

По програми за заетост и обучениеработилите лица за месеца са 128.

По мерки за насърчаване на заетостта работилите лица за месеца са 67.

МЕРКИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ от COVID-19

Продължава приемът на документи по антикризисните мерки за заетост

Допълнително финансиране, осигурено с ПМС 182/07.05.2021г.,  дава възможност мерките да се изпълняват до посочените срокове:

• мярката „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” за предоставяне подкрепа на предприятия и самоосигуряващи се лица, чиято икономическа дейност е директно засегната от неблагоприятното въздействие на наложилото се в страната извънредно положение, предизвикано от пандемията с коронавирус COVID-19. По мярката се подкрепят работодатели чрез предоставяне на компенсации на част от работната заплата и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице в размер на 290 лв.

Отпуснатите допълнителни средства са в размер на 22 млн. лв. за запазване на 33 000 pаботни места в най-пострадалите cектори „Хотелиерство и pесторантьорство”, „Туризъм” и „Транспорт”. За тази мяpка приемът на документи ще се подават до 31.05.2021г. До момента на 2 937 фирми и cамоосигуряващи се от тези сектори са преведени над 52 млн. лв.

• програмата „Родители в заетост”, която осигурява детегледачи на:

- Родители  на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, като родителите имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;

- Многодетни родители – с три или повече деца на възраст до 12 г. , които са се върнали на работните си места, като децата посещават детски ясли/градини, както и училище.

- Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище.

Отпуснатите допълнителни средства са в размер на 23 млн. лв. Документи по програмата ще може да се подават до 31.05.2021г. От нейното начало са платени близо 48 млн. лв., като 7 162 родители и семейства са ползвали или ползват в момента детегледач.

• мярката „Запази ме” за компенсиране на работниците от затворените бизнеси със 75% от техния осигурителен доход. Подаването на заявления от работодателите продължава до края на месец юни. Отпуснатите допълнителни средства са в размер на 25 млн. лв. По тази мярка вече са преведени над 66 млн. лв. за компенсации и запазване на заетостта на 52 319 служители.

• мярката „Заетост за теб“, с която се подпомагат работодатели да разкриват нови работни места и да назначават безработни за период до 6 месеца, като се покрива минималната работна заплата и осигуровките към нея. Отпуснатите допълнителни средства са в размер на 50 млн. лв. До момента по програмата са разкрити близо 20 000 нови работни места. С допълнителните средства може да бъдат разкрити още 11 000 работни места. По проекта ще се приемат заявки до изчерпване на финансовия ресурс.

Агенцията по заетостта напомня на работодателите, че до 15 юни 2021г. могат да кандидатстват и за получаване на средства по мярката „60/40”, реализирана по реда на ПМС 151/2020, изм. с ПМС 93/2021г. По тази мярка се изплащат средства за запазване на заетостта през месеците април и май 2021г. на фирми от почти всички сектори от икономиката, чиито приходи от продажби са намалели с над 20% спрямо усреднените приходи за 2019 г.
#

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн