В сила са нови Общи условия на „Електроразпределение Юг”

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Изменените текстове отразяват промените в енергийния сектор през последните години и засилват клиентската ориентираност на процедурите в дружеството

__ER Yug 300В сила са нови Общи условия (ОУ) на „Електроразпределение Юг“ (ЕР Юг, част от EVN) – дружеството оператор на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България. Те са приети с Решение № ОУ-1 / 19.03.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и се отнасят до всички над 1,7 млн. потребители на мрежови услуги от ЕР Юг на регулиран и свободен пазар в Югоизточна България.

Новите Общи условия заменят действащите до момента, приети през 2008 г. В голямата си част досегашните ОУ вече не отразяват множеството промени, настъпили за последните 13 години както в правната рамка, така и в обществените процеси, като начини на онлайн комуникация, развитието на свободния пазар и други.

Общите условия уреждат взаимоотношенията на клиентите с електроразпределителното дружество – по отношение на ползването на електроразпределителната мрежа, правата и задълженията на двете страни, отговорностите на страните при неизпълнение на задълженията им, условията за качество и надеждност на услугата и др. Освен, че отразяват промените в енергийния сектор през последните години, изменените текстове засилват клиентската ориентираност на процедурите в дружеството.

Осъвременените Общи условия предлагат:
* Яснота относно границата на собственост на съоръженията и ангажименти за ЕР Юг и за ползвателите на мрежата към осигуряване безопасното й функциониране;
* Детайлно разписани правила за предоставяне на услугата „Достъп до електроразпределителната мрежа“;
* Уреждат се хипотези за намаляване на предоставената мощност на обекти;
* Обхващат се случаи на ползване на мрежови услуги и тяхното заплащане от клиенти на свободен пазар;
* Отпада допълнителното отчитане на клиенти при промяна на цената на електрическа енергия и/или мрежовите услуги, като се дава възможност на клиента да декларира самостоятелно пред дружеството показанията на средството за търговско измерване (СТИ).
* По-добра възможност за комуникация между ЕР Юг и клиентите, включително и по електронен път

Текстът на новите ОУ, както и нови Правила за работа с клиенти, могат да бъдат намерени във всеки офис на компанията както и на интернет страницата на дружеството –
Електроразпределение юг – Общи условия (elyug.bg)
#

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн