ВАС отмени нескопосаното решение на КЗК относно залата в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

1303

Неправилното и зле аргументирано решение на Комисията за защита на конкуренцията, която спря работата по новата старозагорска зала с 5200 места в парк “Артилерийски”, не издържа при обжалването му във Върховния административен съд. Решението на КЗК е отменено от ВАС с решение № 4880 от 16 април 2021 г. и работата по залата може да продължи със сключване на договор между Община Стара Загора и победителя в конкурса “Атек-ВД” ЕООД.

Ето някои от по-важните акценти в решението на ВАС срещу това на КЗК, които потвърждават изводите, които направихме в наш коментар на 23 януари 2021 г.:

Решението на КЗК е неправилно, тъй като неправилно са тълкувани и приложени относимите материално-правни норми, изводите на КЗК в тази връзка не съответстват на действителното фактическо и правно положение като са допуснати пороци при установяването на фактите и при извличането на правните им последици, поради което решението е и необосновано.

Журито е извършило оценяване на проектите на участниците в условията на анонимност по чл.90 , ал.1 ППЗОП, тъй като всеки проект е бил означен надлежно от съответните длъжностни лица с уникален номер (буква и цифра) и за членовете на журито е било невъзможно да знаят кой проект на кой участник поименно съответства.

Ако е имало конфликт на интереси, той следва да е съществувал и да се установява към този момент, в който евентуално е можел да повлияе на безпристрастността на журито като цяло и в частност на споменатите трима членове от УАСГ, а не впоследствие, както се вменява в мотивите на КЗК.

Изводите [за конфликт на интереси - ред.] са абстрактни и не са подкрепени с никакви конкретни обективни обстоятелства от които безспорно, еднозначно и категорично да се установи, че колегиалните им взаимоотношения са повлияли и биха могли да повлияят на безпристрастността и обективността на журито, още повече като се има предвид че оценяването е извършено в условията на анонимност и участниците не са били известни на журито.

В случая не се установява облага от нематериален характер, доколкото не е създадено привилегировано положение за участник в конкурса спрямо други. Според практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС), понятието “конфликт на интереси” е обективно понятие, което за да бъде характеризирано подлежи на доказване дали лицето, заемащо висша публична длъжност е оказало влияние при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, както и дали съществува реална опасност от възникване на практики, които могат да нарушат конкуренцията между оферентите.

Неправилен спрямо приложимото право и житейската логика е изводът, че „в процедура по възлагане на обществена поръчка е неприемливо експерти да оценяват проектите на други експерти в същата област“.

Възложителят в Документацията за участие изрично е инкорпорирал нормативното изискване от чл.88, ал.1 ППЗОП, а именно в „Журито се състои от нечетен брой членове. Когато от участниците в конкурса се изисква определена професионална квалификация или правоспособност, най-малко една трета от членовете на журито трябва да имат същата или еквивалентна квалификация или правоспособност. Членове на журито могат да са и външни лица.“ Това изискване е изпълнено, като в седемчленното жури петима имат същата квалификация, а именно архитекти. Съвсем оправдано е в професионален и житейски смисъл в конкурс специалисти от една област да оценяват други специалисти в същата област. Така например съдии оценяват съдии в конкурс за повишаване в длъжност, лекари със съответна специалност оценяват лекари кандидатстващи за тази специалност, инженери ще оценяват инженери и т.н.

Решението на КЗК следва да бъде отменено изцяло.

Воден от горното и на основание чл. 222, ал. 1 във вр. чл. 221, ал. 2, пр. II АПК, Върховният административен съд – Четвърто отделение,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № 30 от 14.01.2021 г. на Комисията за защита на конкуренцията по преписка, вх. № КЗК-802/12.11.2020 г.и вместо това постановява:
ОТХВЪРЛЯ жалба вх. № ВХР-1879/30.10.2020 г. от консорциум “Архитектурно бюро Авангард” ООД – Мердж Студио” ЕООД, срещу Решение № 10-00-2489/15.10.2020 г. на кмета на община Стара Загора, за класиране на участниците по процедура от вида “Конкурс за проект” за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация, кв. 334 а, гр. Стара Загора”, открита с Решение № 10-00-2953 от дата 30.12.2019 г. на възложителя.

Разноските в настоящето производство, направени съответно от „Т. архитекти” ЕООД в размер на 850 лева и от “Атек-ВД” ЕООД в размер на 3250 лева, следва да им бъда заплатени от ответника “Архитектурно бюро Авангард” ООД – Мердж Студио” ЕООД, постанови ВАС.

#

сподели ме


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн