Наети лица и средна брутна заплата в област Стара Загора през IV-то тримесечие на 2020 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

45455445По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2020 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 96.5 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Селско, горско и рибно стопанство“. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност „Образование“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 31.4 и 12.9%.

В края на декември 2020 г. в сравнение с края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 3.3 хиляди, или с 3.3%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическата дейност „Преработваща промишленост“ – с 1.6 хил., а най-голямо увеличение – в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 0.3 хиляди. В процентно изражение най-значително е намалението в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, а увеличението е най-голямо – в „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за октомври 2020 г. е 1 244 лв., за ноември – 1 221 лв. и за декември – 1 295 лева.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1253 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 2.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 10.6% и „Добивна промишленост“ – с 4.8%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ с 15.1%.

Спрямо същия период на предходната година през четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 4.2%, като в обществения сектор нарастването е с 6.6%, а в частния – с 2.1%.

В сравнение с останалите области на страната, през четвъртото тримесечие на 2020 г. област Стара Загора е на пето място по показателя средна работна заплата след областите София (столица) (1959 лв.), Враца (1360 лв.), София (1330 лв.) и Варна (1302 лева).
#

сподели бутон


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн