Чуждестранните инвестиции в област Стара Загора нарастват за трета поредна година

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
55446753По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2019 г. възлизат на 972.0 млн. евро, което е с 4.6% повече в сравнение с
2018 година.

С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Гълъбово – 686.2 млн. евро, следвана от община Стара Загора – 116.5 млн. евро и община Казанлък – 87.3 млн. евро.
През 2019 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 983.3 млн. евро, като е регистриран ръст от 4.7% спрямо предходната година.

Методологични бележки

Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие – резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.
Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя като сума от:
* чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието;
* плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие;
* минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие.
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн