Георги Станчев е новият управител на “Тролейбусни и автобусни превози” – Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
547457542747За нов управител на “Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД – Стара Загора през следващите 3 години Общинският съвет избра на днешното си редовно (и за пръв път проведено онлайн) заседание Георги Петров Станчев. Той получи 33 гласа “За”, 9 “Против” и 7 “Въздържал се” от общо 49 гласували. 

При обсъждането на точката беше дадена възможност двамата кандидати, класирани на първите две места – Георги Станчев и Марин Маринов, да представят вижданията си за развитие на дружеството. Пред общинските съветници новият управител на дружеството изложи следните приоритети:

* Разработване на варианти за работа в епидемична обстановка и в условията на локдаун със стриктно спазване на заповедите на министъра на здравеопазването и РЗИ за дистанция, дезинфекция и дисциплина;
* Внимателен анализ на транспортната схема на Стара Загора и пътникопотока на фона на действащата епидемична обстановка;
* Запазване на развитието и усъвършенстване на социалната дейност на “Тролейбусни и автобусни превози” в полза на гражданите;
* Кандидатстване с проекти по всички възможни програми за европейско финансиране за покриване на разходите на дружеството, с цел Стара Загора да стане по-чист град, с по-надежден транспорт.

Състоянието на “Тролейбусни и автобусни превози” към момента е добро, каза в представянето си другият кандидат – Марин Маринов, действащ зам.-управител на дружеството. Наличните средства към 30 юни 2020 г. са в размер на 1,164 млн. лева. Дружеството има вземания в размер на 104 хил. лв., материални запаси 168 хил. лв. Търговски и други задължения – 764 хил. лв., по този начин има нужните средства за покриване на задълженията си както към работниците, така и към партньорските дружества.

9-членната комисия с председател зам.-кмета Йордан Николов допусна до участие в конкурса шестима от подалите документи 7 кандидати за нов управител. Те представиха своите програми за развитие на “Тролейбусни и автобусни превози” пред комисията на 3 декември.

Досегашният управител на “Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД Димитър Авджиев излиза в пенсия поради навършени години.

*  *  *

snimka 1По време на днешното редовно заседание на Общински съвет Стара Загора бяха разгледани и гласувани близо 50 предложения. На второ четене бяха приети промени в Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора, както и измененията и допълненията на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Съветниците одобриха на първо четене и новоизработения Правилник за устройството и дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора. След кратки дебати с 45 гласа „За“ беше приета общинската стратегия за развитие на младежта за периода 2021-2027 г.

С пълно единодушие беше дадена възможност на община Стара Загора да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 с конкретни бенефициенти общини, финансирано от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Целта на проекта създаване на нов Център за обществена подкрепа с капацитет 100 места, в проектното предложение е заложено и създаване на два нови дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Предвижда се и изграждането на две нови преходни жилища за деца от 15- до 18-годишна възраст , както и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г. с капацитет 4 места. Старейшините подкрепиха възможността Община Стара Загора да кандидатства с два проекта към Министерството на труда и социалната политика. Първото е за ремонт на къща-музей „Градски бит XIX век“ и реставрация, реконструкция и възвръщане на естетическата стойност на стенописите в музея и е на стойност близо 128 хил.лева. Второто проектно предложение е за ремонт на дворното пространство на детска ясла „Боровец“, което е на стойност 240 хил.лева.

По време на последното за тази година заседание на местния парламент беше гласувано създаването на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания. Той ще се намира на ул. „Димитър Караджов“ № 2, а капацитетът му ще бъде 15 места за деца и младежи на възраст до 18/20 години. След това одобрение беше гласувано и закриване то на ДДЛРГ „Мария Терезия“, ДДЛРГ „Теофано Попова“ и ДДЛРГ „Българка“, намиращи се в областния град.

Подкрепено беше финансиране на проект на СНЦ „Граждански клуб Либерална Икономика Прогрес и Активност“ в „Подкрепа за уязвими хора в кв. Зора“. Стойността, която ще бъде отпусната, е в размер на 5 500 лева. Одобрено беше и отпускането на средства за осъществяване на проект „Подкрепа за хора в трудна житейска ситуация“ на Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора“. Проектът е насочен основно към осигуряване на психо-социална подкрепа и хуманитарна помощ за уязвими хора от града и селата, и хора, изпаднали в сериозни затруднения в резултат на кризата, причинена от COVID-19. Проектът има за цел да даде социална подкрепа за тези хора за преодоляване на най-тежкия период от кризата. Дофинансирането от страна на местната администрация е в размер на 6500 лева.

По време на декемврийското заседание беше приет годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските търговски дружества за 2019 година.

Заседанието на местния парламент беше проведено дистанционно. Електронното гласуване се осъществяваше чрез платформата “eVote”, която е сертифицирана и легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки бяха извършвани чрез приложението „Zoom“.

#
evr

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн