Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през третото тримесечие на 2020 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIПо предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2020 г. нарастват с 0.2% спрямо края на юни 2020 г., като достигат 97.7 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в дейност „Селско, горско и рибно стопанство“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 30.9 и 12.9%.

В края на септември 2020 г. в сравнение с края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.6 хиляди, или с 2.5%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическата дейност „Преработваща промишленост“ – с 2.1 хил., а най-голямо увеличение – в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 0.4 хиляди. В процентно изражение най-значително е намалението в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Транспорт, складиране и пощи“, а увеличението е най-голямо в „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли 2020 г. е 1207 лв., за август 1181 лв. и за септември 1292 лева.

През третото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1226 лв. и нараства спрямо второто тримесечие на 2020 г. с 1.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 39.2% и „Държавно управление“ – с 9.8%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Строителство“ с 8.6%.

Спрямо същия период на предходната година през третото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 5.2%, като в обществения сектор нарастването е с 8.8%, а в частния – с 2.3%.

В сравнение с останалите области на страната, през третото тримесечие на 2020 г., област Стара Загора е на пето място по показателя средна работна заплата, след областите София (столица) (1855 лв.), София (1297 лв.), Враца (1262 лв.) и Варна (1259 лева).

768538
#

социални бутони


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн