Позиция на РИОСВ – Стара Загора във връзка с протест на граждани от гр. Нова Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Avtomatichna_stanciaЕксплоатираната от „Енерджи 2“ ООД Енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции (инсталация за биогаз) в Нова Загора е един от най-проверяваните обекти в териториалния обхват на Инспекцията.

Именно поради множеството сигнали, през последните години на инсталацията са извършени над 30 проверки. Извършвани са нееднократно контролни измервания на емисиите на вредни вещества от горивната инсталация (когенератор) на площадката. Извършени са и имисионни обследвания в жилищни зони на Нова Загора за оценка качеството на атмосферния въздух.

За сравнение, всяка една инсталация се проверява веднъж годишно или на две години веднъж, в зависимост от риска върху околната среда.

Именно в резултат на упражнявания интензивен контрол отговорно заявяваме, че инсталацията за биогаз е приведена в съответствие с действащото екологично законодателство, което е изцяло хармонизирано с европейското – общо седем закона и подзаконовите нормативни актове към тях.

В действащото екологично законодателство няма норми за миризми, инсталацията за биогаз в Нова Загора не е в обхвата на Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда, въз основа на което няма изискване за издаване на Комплексно разрешително.

Заявяваме, че съгласно разпоредбата на Закона за чистотата на атмосферния въздух компетентни органи, отговорни за осигуряване чистотата на въздуха на територията на съответната община, са и кметовете на общини и общинските съвети.

Не на последно място законодателят е предвидил възможност общинските органи, съгласувано с министъра на околната среда и водите, да изграждат местни системи за наблюдение и контрол на качеството на атмосферния въздух в райони на тяхната територия.
#

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн