Покана за публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг от Община Стара Загора през 2020 година

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
__Obshtinata 365 2019На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг Община Стара Загора организира публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от Обединение „ Фонд за устойчиви градове“, от „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД и „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“. Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров кани всички жители на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и цялата старозагорска общественост да участват в публичното обсъждане на намерението на общината за поемане на дългосрочен дълг.

Публичното обсъждане ще се проведе на 28 септември (понеделник) от 17.30 часа, в зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора.

I. Предназначение на дълга – за изпълнение на инвестиционни проекти, както следва:

1. „Обновяване на Летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, град Стара Загора“;
2. „Реконструкция и обновяване на Драматичен театър „Гео Милев“, град Стара Загора“;
3. „Ремонт и въвеждане на мерки енергийна ефективност в СУ „Христо Ботев“ и СУ „Васил Левски“, град Стара Загора“;

II. „Обединение „Фонд за устойчиви градове“

1. Максимален размер на дълга – 6 950 000 (шест милиона и деветстотин и петдесет хиляди ) лева в т. ч. за :

a. „Обновяване на Летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, град Стара Загора“ на стойност до 2 950 000 лева;
b. „Реконструкция и обновяване на Драматичен театър „Гео Милев“, град Стара Загора“ на стойност до 4 000 000 лева;

2. Валута на дълга – български лева;
3. Вид на дълга – дългосрочен дълг за изпълнение на инвестиционни проекти;
4. Срок за погасяване – до 180 месеца;
5. Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;
6. Максимален годишен лихвен процент – осреднена лихва за целия кредит до 1 % на годишна база;
7. Такса за управление на кредит – до 0,5% годишно;
8. Такса за предсрочно погасяване:

* при предсрочно погасяване до месец декември 2023 година със собствени средства до 1.5 % върху остатъчния размер на кредита;
* при предсрочно погасяване до месец декември 2023 година със средства различни от собствените до 5 % върху остатъчния размер на кредита;

9. Такса ангажимент – до 0,5% годишно;
10. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – без други такси и комисиони;
11. Начин на обезпечение на кредита – учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания на община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) на Общината по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Стара Загора по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог от Закона за публичните финанси.

III. „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД и „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“

1. Максимален размер на дълга – 6 500 000 (шест милиона и петстотин хиляди ) лева, за Проект „ Ремонт и въвеждане на мерки енергийна ефективност в СУ „Христо Ботев“ и СУ „Васил Левски“, град Стара Загора“ в т.ч. за:

a. СУ „Васил Левски“, град Стара Загора“ на стойност до 3 000 000 лева;
b. СУ „Христо Ботев“, град Стара Загора“ на стойност до 3 500 000 лева;

2. Валута на дълга – български лева;
3. Вид на дълга – дългосрочен дълг за изпълнение на инвестиционни проекти;
4. Срок за погасяване – до 180 месеца;
5. Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;
6. Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от сбора на 6 месечен Euribor плюс надбавка от до 3 % на годишна база;
7. Такса за предсрочно погасяване – няма
8. Такса ангажимент – до 1% годишно;
9. Начин на обезпечение на кредита – учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания на община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) на Общината по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Стара Загора по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог от Закона за публичните финанси;

Писмени предложения и становища ще се приемат в деловодството на Община Стара Загора и на електронен адрес s.deneva@starazagora.bg
#

социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн