Лек спад на заетостта в област Стара Загора през второто тримесечие на 2020 година

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIПрез второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 144.8 хил., от които 73.5 хил. са мъже и 71.3 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 54.4% (при 52.0% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. намалява с 1.9 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 57.9%, а при жените – 51.3%.
През второто тримесечие на 2020 г. във възрастовата група 15 – 64 навършени години заетите лица са 140.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 72.0% (71.5% за мъжете и 72.4% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група бележи спад с 2.7 процентни пункта.

Фиг. 1. Коефициенти на заетост в област Стара Загора по възрастови групи и тримесечия
6753982345

Методологични бележки

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.
Наблюдаван период – характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.
Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:
- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;
- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.
Коефициент на заетост – относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.
При оценката на резултатите за второто тримесечие на 2020 г. са използвани предварителни данни за населението на страната към 31.03.2020 г., като е изключено населението, живеещо в колективни домакинства.
По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на сайта на НСИ – www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда”, Наблюдение на работната сила.
#

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн