Стартира нов проект с европейско финансиране за по-чисти реки, обхваща Мъглиж, Ягода и Юлиево

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_DSC0021_DSC0055Тази седмица стартира изпълнението на проект с европейско финансиране – „По-чисти реки – по-чисти морета – CRoCuS“.

Проектът обединява усилията на неправителствени организации и местни власти от България, Молдова, Румъния и Украйна, разположени по поречията на Тунджа, Прут и Днепър и цели намаляване на замърсяването с пластмасови отпадъци и непреработени фекално-битови води на изброените реки.

Фондация „Земя завинаги“ е водещата организация по проекта, който в България се осъществява в община Мъглиж, а специалният му фокус е насочен към селата Ягода и Юлиево, землищата на които са разположени по протежението на р. Тунджа.

Началото на проекта беше поставено в хотел “Минерал Ягода”, с. Ягода, със събитие по представяне на проекта пред обществеността на община Мъглиж. Участваха кметове, членове на Общинския съвет в Мъглиж, директори на училища, председатели и секретари на читалища и общественици от общината.

Участниците номинираха членове на Обществен съвет – гарант за прозрачност при осъществяването на дейностите по проекта и отстояващ интересите на гражданите и общностите. В Обществения съвет влязоха уважавани граждани и представители на институции, а негов председател стана г-жа Мария Костова – зам.-председател на ОбС Мъглиж.

Проектът получи финансиране на стойност 952 400 лв. от „Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. Изпълнението му ще продължи до края на 2022 г.

* * *
_DSC0018Crocus идва от съкращение на английското заглавие на проекта – Cleaner Rivers – Cleaner Seas (По-чисти реки – по-чисти морета), и означава минзухар.

Както минзухарът (крокус) е разпространено навсякъде цвете и е символ на чистотата, по същия начин проектът CRoCuS ще приложи дейности, които биха могли да се заимстват навсякъде за намаляване на замърсяването на реките, а чрез тях за намаляване замърсяването на Черно море.

Изхвърлянето на пластмасови отпадъци в речните легла и незаконното заустване на непречистени отпадъчни води от бита и животновъдството директно в реките и потоците са голям проблем за страните от Черноморския басейн. Редица проучвания доказват, че 80-90% от пластмасовите боклуци в моретата и океаните са привнесени от реките и застрашават човешкото здраве и икономическото добруване. Преди няколко години, учени картотекираха повече от 480 острови от пластмасови отпадъци в Черно море.

Проектът „По-чисти реки – по-чисти морета“ си поставя за цел да обедини усилията на четири неправителствени организации и една община от различни страни на Черноморския басейн – България, Молдова, Румъния и Украйна, които ще работят заедно за създаването и утвърждаването на иновативни методи за бърза оценка на замърсяването в речното легло и потенциала за рециклиране на отпадъци.

Фондация „Земя завинаги“ е водещият партньор по проекта.

Организацията е регистрирана през 1998 г. в Старозагорския окръжен съд с мисия да работи за устойчивото развитие на общностите чрез правилно управление на околната среда, ефикасни икономически практики и социална справедливост. Смятаме, че опазването и доброто управление на водите са добра отправна точка за реализиране на цялостно устойчиво развитие.

За постигане на целите си „Земя завинаги“ разработва и осъществява инициативи, които опазват околната среда и повишават информираността на населението. Организацията работи тясно с вземащите решение на местно, национално и международно ниво и настоява за въвеждането на политики, които гарантират устойчивото развитие. С особено внимание организацията работи с жените и младежта.

За успехите си в сектора „Земя завинаги“ разчита на професионализма, ентусиазма и реалистичния подход. Гордеем се, че сме медиатор между хората по места и националните и международни институции и организации, работещи за опазване на водите, за пречистване на отпадъчни води, за отстояване фундаменталното човешко право за чиста питейна вода и безопасна санитария.

Организацията е член на редица от най-добрите международни организации във водния сектор, където често е представена в ръководството: Глобално партньорство за вода (Швеция), Алианс за устойчива санитария (Германия), Партньорство на жените за вода (Нидерландия), Европейска водна солидарност (Франция), Международен секретариат по водите (Канада). Работим тясно с Протокол за вода и здраве (Европейско икономическо партньорство на ООН, Женева), ЮНЕСКО (Париж), Съвет за сътрудничество по вода и санитария (Женева) и др. Освен изброените, имаме интересни партньорства с правителствени и неправителствени организации в Русия, Таджикистан, Ю. Корея, Суринам, Нигерия, Мянмар, Молдова, Украйна, Румъния, Македония и др.

Наши партньори по проекта са WiSDOM и ЕкоТокс, две молдовски неправителствени организации, чиито членове са учени от Молдовската академия на науките, като Председателят на ЕкоТокс – проф. Елена Зубков, е Ръководител на Института по токсикология към Молдовската академия на науките. Участието на тези две организации ще допринесе за реализиране на иновативни съвременни технологии за локализиране и картиране на незаконни сметища, пилотно прилагане на нови технологии за компостиране на биологични отпадъци и третиране на отпадъчни води.

Партньорите ни от Украйна са клон на неправителствената организация „Мама-86“. Организацията е създадена от жени и майки, които са решени никога да не се повтори екологична катастрофа като тази от 1986 г., когато гръмна АЕЦ Чернобил. Опазването на водите и достъпа до чиста питейна вода са едно от главните направления, в които работи организацията.

Румънският партньор е община – Оанчеа. Това е малка община от няколко хиляди души, която е разположена северно от Галац. Общината планира, с подкрепата на партньорите по проекта, да обследва системата си за събиране и депониране на битови отпадъци и да я усъвършенства.

Основната цел на проекта, както показва и името му, е опазване на реките от замърсяване с пластмасови отпадъци.

Друга цел на проекта е да се промотират практики за устойчиво управление на отпадъците, да се споделят добри практики и допуснати грешки и да се разпространява информация за намаляване на биоразградимите отпадъци и рециклиране и минимизиране на пластмасофите отпадъци.

В България, полевите дейности по проекта ще се реализират в Община Мъглиж – в селата Ягода и Юлиево.

Освен работата с хората чрез кметствата, читалищата и училищата, предвиждаме да изградим в едното село система за децентрализирано управление на биологични отпадъци.

Сред предвидените международни дейности са широка кампания за информиране на обществеността, разработване на мобилно приложение за идентифициране на незаконни сметища, обучение на учители и ученици. Ще се организират семинари и кампании за почистване от пластмасови отпадъци по бреговете на Прут, Днепър и Тунджа.

Очаква се чуждите партньори в лицето на Молдовска академия на науките да изработят приложение за смартфон, което по GPS координати да може да посочва къде се намира струпването на пластмасови отпадъци. Друг партньор – малка община в Румъния, ще разработи и изпита система за управление на отпадъци, която може да се приложи в Мъглиж.

Проектът получи финансиране на стойност 952 400 лв. и ще приключи в края на 2022 г. Той се финансира от „Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

* * *
_DSC0036Какво конкретно ще предложи проектът „По-чисти реки – по-чисти морета,” CRoCuS на хората от община Мъглиж:

* Филтър за пречистване на отпадъчни води на кметство/читалище:
Читалище или кметство в едно от селата Ягода или Юлиево.

* 10 ръчни преси за смачкване на пластмасови отпадъчни бутилки и силно намаляване обема на изхвърляния отпадък:
Читалища, училище, кметства – Ягода и Юлиево.

* 1 компостер, т.е. „торище“ за угниване на биологични отпадъци – клони, окапали листа и др., обслужван от механизирана дробилка за клони и аспиратор (голяма „прахосмукачка“) за събиране на листа при почистване на улиците:
Читалище или кметство в едно от селата Ягода или Юлиево, с възможност за използване на машините и в другото село

* Палатка и маса за изложения:
За ползване за изложения и презентации по проекта в отделни институции или при събития (напр. селски събор).

* Събитие за стартиране на проекта:
Ягода – х-л Минерал – вече проведено.

* Събитие за приключване на проекта:
В Юлиево или Ягода

* Международно събитие за стартиране на проекта:
Община Мъглиж. Планирано е за края на октомври 2020, ако епидемиологичната обстановка позволява това.

* Международен семинар и заседание на Координационния съвет на проекта:
В Община Мъглиж. Ще се осъществи по същото време като Международното събитие за стартиране на проекта.

* Обучение на учители:
Планирано е на 11 септември 2020, Ягода, х-л Терма.

* 2 кампании за почистване от пластмаси, вкл. от брега на реката:
Ягода и Юлиево.

* Публикации и обучителни материали:
Кметства/училища/читалища в общината

* Система за управление на отпадъците:
Община Мъглиж

* Мобилно приложение за оповестяване на нелегални сметища:
Община Мъглиж

* Сформиране на Обществен съвет и участие в международен Координационен съвет на проекта с възможност за международни участия:
Представители на Обществения съвет ще могат да участват в международните срещи в Мъглиж, Оанчеа, Нова каховка и Кишинев.

* Презентации в училищата от общината в час на класа на тема управление на отпадъци и води, опазване на реките, опазване на Черно море, както и презентации в читалищата от общината:
Училището в Ягода и/или др. училища в общината, които проявят интерес да станат партньори по проекта.

* Компендиум с примерни уроци по горепосочените теми, видео клипове и документални филми.

* Организиране с училищата/читалищата от общината на събития за Международния ден на водата, Международния ден на тоалетните, Международния ден на миенето на ръцете, Международния ден на нулевите отпадъци, Международен ден за рециклиране на отпадъците, Международен ден на действия за Черно море, Световен ден на реките и т.н.
#

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн