Общинският съвет даде име “Николай Лилиев” на улица в Стара Загора, прие правилник за финансова помощ на крайно нуждаещи се

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
016По време на днешната редовна сесия на Общински съвет Стара Загора с 49 гласа „За“ беше приет правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община Стара Загора. Според новоприетия нормативен акт средства могат да се предоставят на физически лица, които са в затруднено материално положение, в случай на нужда, при екстремна ситуация, поставяща в риск здравето или оцеляването на нуждаещия се, както и сигурността и образователните потребности на деца в хода на обичайния им начин на живот. Помощите се предоставят от кмета на Община Стара Загора на основание решение на Общинския съвет, взето след проучване на случая и становище от Постоянната комисия по социална политика при ОбС. Съветниците гласуваха на първо четене и Правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на Община Стара Загора.

Подкрепено беше назначаването на д-р Пенчо Моймиров за управител на Центъра за психично здраве в Стара Загора, спечелил проведения конкурс за управител на лечебното заведение. Общинският съвет даде съгласие за провеждане на конкурси за управители и на общинските дружества „Мересев” и „Обредни дейности“.

Старейшините утвърдиха промени в Общинската транспортна схема, целящи подобряването на системата на обществения транспорт чрез оптимизиране на автобусни линии. Одобрено беше и финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на 21 двойки – съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми.

Съветниците дадоха зелена светлина на Община Стара Загора да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ към МТСП с проект по Целевата програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас. Целта на програмата е да се осигури непрекъснат образователен процес на тези деца и младежи, както и да се подпомогне тяхната самостоятелност. С подкрепата за усвояване на учебния материал впоследствие ще се повишат шансовете им за успешно завършване на учебната година, преминаване в следваща форма на обучение, а за някои от тях да се открие възможност за придобиване на степен на образование, професионална квалификация и подобрени шансове за професионална реализация на пазара на труда, както и скъсяване на прехода от училище към работното място.

Дадено беше съгласие за изкупуване на самостоятелен обект във връзка с изпълнение на проект „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално“ по процедура „Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие и намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, одобрен за финансиране по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

На юнското заседание беше гласувано и одобрено именуване на улица “Николай Лилиев” в Стара Загора. Старейшините подкрепиха и предоставяне за безвъзмездно ползване на имоти на общинското търговско дружество „Мересев“, СНЦ „Филаделфия 2002“ и СНЦ „Спортен клуб “Спорт за всички“.
#gerb

share button


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн