Община Стара Загора стартира проект за социално-икономическа интеграция на уязвими групи

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
__Obshtinata 660 2019Община Стара Загора обявява процедура за избор на партньори по подготовка и изпълнение на проект за изпълнение на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 – „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование – компонент 2″.

Целта на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. Настоящата програма включва директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ посредством реализирането на т.нар. „меки мерки“ (интеграцията на пазара на труда, достъп до образование и обучение, достъпа до социални и здравни услуги) в рамките на ОП РЧР и ОП НОИР да се допълнят изпълняваните инвестиционни проекти от общините-бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г, с включени мерки за изграждане на социални жилища.

Допустими партньори за дейностите по ОП РЧР са неправителствени организации, Центрове за информация и професионално ориентиране, Читалища, Работодатели (съгласноКТ) и Доставчици на социални и здравни услуги.

Допустими партньори за дейностите по ОП НОИР са: Държавни и общински детски градини, Държавни и общински училища и Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, избрани в съответствие с глава 8 от ЗМСМА.

Процедурата за избор на партньори ще стартира на 29 юни. Краен срок за подаване на Заявления от кандидат-партньори е 31.07.2020 год. 15:00 часа в стая 313, етаж 3-ти в сградата на Община Стара Загора.

Лице за контакт и информация:
Радина Кършакова – старши експерт, Дирекция „Инвестиции и европейски програми“, Отдел „Европейски прoграми и международно сътрудничество“ – Община Стара Загора
Телефон: 042 614 814. Електронна поща: r.karshakova@starazagora.bg
#

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн