Обществен съвет за архитектура, изкуство и култура беше създаден в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
01 (2)07Първо работно заседание проведе днес създаденият със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров Обществен съвет за архитектура, изкуство и култура. Новосформираната структура е консултативен орган за сътрудничество при вземане на решения, формиране на позиции, становища и инициативи, с цел провеждане на публични политики в полза на гражданите и при спазване на принципите на публичност и прозрачност, заложени в изпълнение на Програмата на кмета за управление през мандат 2019-2023.

Председател на Съвета е Милена Желева, зам.-кмет с ресор „Култура, туризъм и младежки дейности“, зам.-председател е главният архитект Виктория Грозева, секретар е началникът на отдел „Култура“ Диана Атанасова. Членове са: Милен Алагенски – председател на Представителството на СБХ Стара Загора, проф. Марин Добрев – изкуствовед, директор на Художествена галерия Стара Загора, Наско Настев – скулптор, доц. Ани Златева – главен секретар на Тракийския университет – Стара Загора, Дарина Колева – журналист, член на Съюза на българските журналисти, арх. Петър Киряков – представител на Камарата на архитектите – Регионална колегия Стара Загора, арх. Велимир Георгиев – представител на Съюза на архитектите в България – Регионална колегия Стара Загора, арх. Димитър Николов – представител на Съюза на ландшафтните архитекти – клуб Стара Загора и представител на професионалните институти за сценични изкуства от Стара Загора.

По своята същност Съветът ще подпомага администрацията при осъществяване на функциите й относно формирането и реализирането на общинската политика, свързана с изграждането на естетична градска среда и намирането на конкретно специфично решение, съобразно възникналите обстоятелства. Той ще съдейства за опазване и популяризиране на културното наследство в Общината, като дава мнения и становища относно художествените качества, значимостта и подходящото ситуиране на направените предложения за изграждане на нови паметници, паметни знаци, монументи, монументална стенопис, декоративни пана и др.

Решенията, които ще бъдат вземани по време на заседанията, са мнения, съвети и предложения, които се предоставят на вниманието на Кмета на Община Стара Загора, Постоянната комисия по култура и туризъм към Общинския съвет в Стара Загора и Експертния съвет по устройство на територията.

Определеният поименен състав на Обществения съвет за архитектура, изкуство и култура може да бъде разширяван както по отношение на предлаганите лица, така и за определяне на различни направления в посочените области на човешката дейност.

По време на първото заседание бяха обсъдени времето и начинът на работа на Съвета, както и въпроси, които са били вече разглеждани на заседание на ЕСУТ.
#споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн