НСИ: Жилищният фонд в област Стара Загора през 2019 година

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIКъм 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Стара Загора се състои от 89 640 жилищни сгради, или с 82 повече в сравнение с 2018 година. В градовете се намират 32.4% от всички жилищни сгради, а в селата – 67.6%.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. – 28.1%, а най-нисък на тези, построени след 2011 г. – 0.9% (фиг.1).
65634746378647
Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) – 60 060 или 67.0% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 2.3%, панелните – 0.9%, а сградите с друга конструкция – 29.8%.

Към 31.12.2019 г. броят на жилищата в област Стара Загора е 176 421. В градовете се намират 114 583 жилища или 64.9% от общия брой (табл. 1).
63563567531
По-голямата част от жилищата са с две и три стаи – 68.0% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи – 25.4%, а едностайните са 6.6%.

Средният брой лица на едно жилище отчетен в област Стара Загора е 1.8, като за градовете показателят е 2.0 лица, а за селата – 1.4.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 171.3 хил. или 97.1% от общия жилищен фонд на област Стара Загора.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 12 677.2 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 71.9 кв. м., като в градовете тя е 72.8 кв. м., а в селата – 70.0 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Стара Загора е 34.6 кв. м., като за градовете тя е 31.5 кв. м., а за селата 42.7 кв. метра.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички жилища в област Стара Загора 73.1% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 20.4%, електрифицираните само с водопровод – 3.5%, а само електрифицирани – 2.8%.

Методологични бележки

Основна цел на статистиката на жилищния фонд е да осигурява информация за състоянието на жилищните сгради и жилищата в Р България. Данните за Баланса на жилищния фонд към 31.12. са получени на база на резултатите от преброяването на жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 г., като всяка година се добавят данните за новопостроените и се изваждат данните за разрушените жилищни сгради и жилища през съответната година.

Посредством изследването се осигурява изчерпателна информация за:
- жилищните сгради;
- жилищата в жилищните сгради;
- площта на жилищата.

Статистическата информация за жилищния фонд служи като основа при разработването на голям брой прогнози и анализи в областта на жилищната политика и строителството.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ..

Жилищната площ на човек от населението е изчислена към броя на населението в края на годината.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.

Данните за жилищните сгради и жилищата в тях са получени на база административно-териториалното деление на страната към 31.12. на всяка година.

Повече информация и данни за жилищния фонд, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ, раздел “Жилищен фонд”.
#

бутон за сайт


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн